"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

MSP, broker, Master Vendor – wat is eigenlijk het verschil?

Het zijn termen die in de inhuurmarkt voor personeel veel (door elkaar) worden gebezigd. De MSP, broker of Master Vendor – allemaal vervullen zij vacatures voor extern personeel namens hun opdrachtgever. Maar er zijn duidelijke verschillen, die echter door de vele hybride vormen steeds diffuser worden. Dit artikel geeft de nodige duiding.

MSP: regie over gehele inhuur

In de markt voor inhuur van personeel staat MSP voor Managed Service Provider. Een MSP is een externe partner verantwoordelijk voor de gehele inhuur van personeel binnen een organisatie; de MSP runt het inhuurprogramma, selecteert intermediairs als project-sourcingbureaus, uitzendorganisaties, aanneming van werk (SoW), detacheringsbureaus, zzp/freelance-bemiddelaars (leveranciersbeheer).

Een MSP verzorgt in de basis niet de werving van kandidaten, dat doen de leveranciers. De intermediairs stellen de kandidaten voor, de MSP beoordeelt deze en presenteert vervolgens een short list met kandidaten aan de lijnmanager (hiring manager) en faciliteert de sollicitatiegesprekken. (En verzorgt het on- & offboarden van kandidaten, de inhuuradministratie tot en met de facturatie).

De belangrijkste reden voor organisaties om samenwerking met een MSP aan te gaan is kostenreductie.

De belangrijkste reden voor organisaties om samenwerking met een MSP aan te gaan is kostenreductie. In eerste instantie krijgt een organisatie door met een MSP te werken grip op (overzicht en inzicht in) de omvang en kosten van inhuur. De MSP kan door het stroomlijnen van inhuurprocessen efficiencybesparingen opleveren (indirecte kostenbesparing). Daarnaast monitort een MSP de tarieven van ingehuurde medewerkers en kan daardoor voorkomen dat ingehuurd personeel onnodig duur is (directe kosten). Zo zorgt een MSP ervoor dat niet een lijnmanager zijn vaste voorkeurskandidaat Piet tegen een tarief van € 100,- inhuurt, terwijl de afdeling Inkoop freelancer Jan voor een vergelijkbare klus € 80 euro betaalt. Iets dat in de praktijk regelmatig gebeurt.

Broker: contractbeheer zzp’ers

De broker ontzorgt een organisatie van de hele administratie en bijhorende taken rond het inhuren van freelancers (zzp’ers). In de enge definitie doet de broker alleen het contractbeheer; de broker verzekert de opdrachtgever ervan dat er nooit zonder contract wordt gewerkt, dat de juiste documenten en bepalingen worden toegepast, dat on- en offboarden correct verloopt, contractverlenging tijdig gebeurt en het contractenregister up-to-date is.

De broker doet in principe niet de werving/selectie van de zzp’ers. Dat doet een organisatie zelf (direct sourcing) of dat gebeurt via andere kanalen, zoals het netwerk van de manager, een Freelance Management System (FMS) of via de MSP.

Master Vendor: één uitzendbureau regelt alle uitzendkrachten

Een Master Vendor is een staffing-organisatie die de taak heeft gekregen om als primaire leverancier voor bepaalde ingehuurde profielen te fungeren. Dit soort constructies zien we vaak bij inhuurprogramma’s voor (grote aantallen) uitzendkrachten: een van de uitzendbureaus, waar de organisatie al langer mee werkt, wordt aangewezen als Master Vendor. De Master Vendor beschikt over een eigen kandidatenbestand of over een zusterbedrijf uit hetzelfde (uitzend)concern, en zoekt primair hierin naar geschikte kandidaten. In tweede instantie wordt naar het overige leveranciersbestand met uitzendbureaus gekeken, die als onderaannemer fungeren.


Rapport MSP-aanbieders in Nederland en België, editie 2022/2023

ZiPconomy heeft samen met haar Belgische tegenhanger NextConomy het MSP onderzoeksrapport editie 2022/23 gepubliceerd. Hierin staat alles over de actuele wereld van Managed Service Providers (MSP’s) in Nederland en België. Een must voor organisaties die (her)overwegen een MSP in te schakelen voor de inhuur van externen.

Het rapport is gratis te downloaden of als hardcopy te bestellen.


De Master Vendor is eindverantwoordelijk voor het invullen van alle aanvragen, ook voor de aanvragen die aan de onderaannemers zijn uitbesteed. In die zin doen ze dus ook aan leveranciersbeheer, maar de Master Vendor levert grotendeels zelf inhuurkrachten, aangevuld met enkele andere leveranciers.

MSP als Master Vendor of broker

Een MSP neemt voor klanten soms, naast de eigen kerntaken, ook taken van een Master Vendor en/of broker op zich. Zo is het niet ongebruikelijk dat een MSP ook het beheer van de leveranciers van uitzendkrachten overneemt (of een Master Vendor-partij voor deze diensten contracteert). Het kan ook voorkomen dat de MSP ook de administratieve zaken rondom de inhuur van freelancers (contracting) voor zijn rekening neemt of een broker toevoegt aan de supply chain met te beheren leveranciers. Zo ontstaat een ‘hybride model’.

En sommige MSP’s verzorgen, naast het organiseren van de supply-chain, deels toch ook zelf recruitmentdiensten. Ze leveren dan kandidaten via de eigen (dochter)organisatie. Anderen zijn van origine leverancier. Daardoor kan het voorkomen dat leveranciers die tot de preferred suppliers behoren, deel uitmaken van hetzelfde concern als de MSP. Voor sommige profielen biedt de MSP dus wel eigen kandidaten aan. Voor andere profielen zorgt de MSP ervoor dat er voldoende gespecialiseerde leveranciers zijn om kandidaten aan te bieden.

Is de MSP vendor neutral?

Belangrijk hierbij is dat het gebruikte Vendor Management System (VMS-systeem) transparant is ingericht, zodat alle leveranciers gelijkwaardig worden behandeld. Dit om te voorkomen dat ‘eigen kandidaten’ van de MSP worden voorgetrokken, tenzij dit specifiek is afgesproken.

Als een MSP ook via een verwant bedrijf kandidaten levert – naast die van andere leveranciers – dan noemt me zo’n MSP in het jargon nietvendor neutral (niet leveranciersonafhankelijk). Menig MSP gaat er prat op wel vendor neutral en dus ‘echt’ onafhankelijk te zijn, en claimt daarmee meer vanuit het belang van de opdrachtgever te werken.

Over de vraag of een MSP onafhankelijk moet zijn en niet over eigen kandidaten moet willen beschikken, lopen de meningen uiteen. Aan de ene kant wordt het dan voor de MSP verleidelijk om vooral met kandidaten te komen vanuit bijvoorbeeld een dochterbedrijf uit het eigen concern. Dat is mogelijk niet per se de beste kandidaat uit de markt. Hier staat tegenover dat het voor een opdrachtgever aantrekkelijk kan zijn als degene die het inhuurproces regelt ook zelf kandidaten kan aanbieden, zeker als de arbeidsmarkt krapper wordt en alle opties om de markt te ontsluiten benut dienen te worden.

Broker neemt taak MSP over

Aan de andere kant breiden tegenwoordig de meeste brokers de eigen dienstverlening uit door – naast puur contractafhandeling van zelfstandigen – steeds meer te doen rondom de inhuur van extern personeel voor hun klanten. Zo komt het in de praktijk steeds vaker voor dat brokers voor hun klant ook op zoek gaan naar freelancers in de markt. Menig broker heeft tegenwoordig een eigen zelfstandigen-pool opgebouwd, zoekt zelf naar zzp’ers in de markt en/of het schakelt hiervoor andere bemiddelingsbureaus in.

Brokers die hun dienstverlening uitbreiden worden wel aangeduid als ‘broker-plus’ of ‘MSP-light’.

Brokers die hun dienstverlening uitbreiden worden wel aangeduid als ‘broker-plus’ of ‘MSP-light’. Het zijn hybride vormen die ontstaan omdat de klant daar behoefte aan heeft en omdat brokers gaandeweg hun expertisegebied uitbreiden. Vaak groeit de samenwerking gaandeweg. Een opdrachtgever werkt eerst een aantal jaren met één of meer brokers voor het contractbeheer van (grote populaties) ingehuurde zelfstandigen. En als de samenwerking goed bevalt, worden steeds meer onderdelen van het inhuurproces uitbesteed aan de broker, die daarmee opschuift naar MSP-dienstverlening.

Het onderscheid tussen MSP’s en brokers wordt dus diffuser, zeker omdat binnen de intermediaire markt overnames en consolidaties plaatsvinden en grote organisaties ontstaan, die zowel aan MSP- als brokerdienstverlening doen.

Lees ook: