"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Rijksoverheid: mogelijk minder inhuur externen. Overleg over wel/niet doorbetaling.

“In beginsel alleen vergoeding daadwerkelijk gewerkte uren” schrijft Rijksoverheid in brief. Maar ze gaat ook met leveranciers in gesprek over wel/niet doorbetaling uren.

De Rijksoverheid heeft vandaag haar leveranciers geïnformeerd over het corona-virus en de gevolgen hiervan voor de externe inhuur door het Rijk. De Rijksoverheid is een van de grotere opdrachtgevers voor externen, waaronder zzp’ers. In bijna alle gevallen vindt die inhuur plaats via een bureau.

De Rijksoverheid sluit het tijdelijk stopzetten van inhuur van externen niet uit als organisatieonderdelen op aangeven van het RIVM en/of de GGD genoodzaakt worden medewerkers te weren van de werkplek of panden/kantoorruimten te sluiten. “Als de maatregelen op basis waarvan de inhuurkracht niet inzetbaar is, voor langere termijn gaan gelden, kan de inlener (= overheid, red.) overwegen om de inhuuropdracht (tussentijds) te beëindigen“, zo staat in de brief te lezen.

“In voorkomend geval zullen de contractuele afspraken over beëindiging van de inhuuropdrachten in acht worden genomen. Het is afhankelijk van de overeengekomen afspraken of tussentijds kan worden opgezegd met een opzegtermijn of beëindiging plaatsvindt op basis van overmacht. Deze optie is in beginsel pas relevant als de niet-werkbare periode voor de opdrachtnemer en/of externe inhuurkracht en/of inlener te lang gaat duren. Beëindiging van de inhuuropdracht kan voor de externe inhuurkracht mogelijkheid geven om elders een nieuwe opdracht aan te nemen en kan in die hoedanigheid ook voor hem/haar wenselijk zijn.

Maatwerk

“Inlener en opdrachtnemer (= meestal een leverancier/bureau, red.) zullen de gevolgen hiervan onderling moeten afstemmen. In voorkomende gevallen zal (…) afstemming nodig zijn over de kostenverdeling voor niet-gewerkte uren, voor zover deze niet te vermijden zijn” zo staat in de brief te lezen. “Dit vraagt maatwerk: is thuiswerken of werken vanuit een andere Rijkslocatie mogelijk, kunnen niet-gewerkte uren op een later moment ingehaald worden, kan een geschikte vervanger het werk tijdelijk overnemen?.”

“Voor de uren die de extern ingehuurde medewerker niet inzetbaar is voor de inlener, geldt hetgeen daarover in de (raam)overeenkomst tussen het Rijk (de inlener) en opdrachtnemer is bepaald. In beginsel vergoedt het Rijk alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van de extern ingehuurde medewerker. Dat geldt ook voor calamiteitenverlof, kort en bijzonder verlof.”

In hoeverre deze afspraken ook gelden tussen het bureau en individuele zelfstandigen, hangt af van de overeenkomst tussen bureau en zelfstandige. Veel bureaus zullen de voorwaarden van hun opdrachtgever, en hier dus het Rijk, hebben overgenomen in hun overeenkomst.

De overheid gaat nog wel in gesprek over het wel of niet doorbetalen van niet-gewerkte uren: “Vanuit het belang van bedrijfscontinuïteit, veiligheid of coulance kan een inlener overwegen om alsnog (een gedeelte van) de niet-gewerkte uren te vergoeden, ondanks dat een inlener hiertoe niet contractueel verplicht hoeft te zijn. De impact op de inzet van externe inhuurkrachten is divers maar ontegenzeglijk groot. Werkgever- en werknemersorganisaties zijn hierover met elkaar in gesprek. Als er een rijksbreed besluit over is genomen, wordt u hierover nader geïnformeerd.”

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

3 reacties op dit bericht

  1. Bij een evt terugloop van externen zullen overheden het besluit moeten nemen om met eigen personeel meer te doen. Ik ben al langer een voorstander van het matchen van interne opdrachten aan de talenten, nieuwsgierigheid, belangstelling en competenties van medewerkers. Arbeidsmobiliteit gaat eindelijk draaien. Wij staan klaar om dit vliegwiel te ondersteunen met Elyze.

  2. Bij een evt terugloop van externen zullen overheden het besluit moeten nemen om met eigen personeel meer te doen. Ik ben al langer een voorstander van het matchen van interne opdrachten aan de talenten, nieuwsgierigheid, belangstelling en competenties van medewerkers. Arbeidsmobiliteit gaat draaien.

  3. Tsja, de interne medewerkers moeten allemaal verplicht thuiswerken en als ze minder dan normaal aan werk kunnen verzetten (wat toch echt grotendeels het geval is) krijgen ze 100% doorbetaald. De externen moeten ook verplicht thuiswerken, doen ook minder dan normaal en krijgen natuurlijk alleen de productieve uren betaald. Zo werkt het nu eenmaal.
    Het beëindigen van contracten zou echter een gotspe zijn. Dan trek je het kleed onder de externen uit, want nieuwe opdrachten aannemen? waar dan? de hele zaak licht op zijn reet en in de zorg, politie of bij de brandweer kan ik niet zomaar gaan werken….al zou ik best willen.
    Als het Rijk zijn beloftes wil waarmaken moeten contracten dus NIET worden ontbonden.
    En bovendien: het lijkt wel alsof het Rijk nu stelt dat je persé aanwezig moet zijn om productief te zijn. Geldt niet voor internen? Raar.