"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Hoofdlijnenakkoord: doorgaan met Wet VBAR en Wet TTA

Meer grip op arbeidsmigratie, maar de deur gaat niet dicht. Zowel de verlaging MBK-winstvrijstelling als de verhoging minimumloon wordt teruggedraaid.

Zekerheid op de arbeidsmarkt moet worden gestimuleerd, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector. Er moet gestreefd worden naar meer vaste contracten. Daarom wordt de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) voortgezet.

Dat staat te lezen het in hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben bereikt.

De Wet VBAR bevat regels die bepalen wanneer een zzp’er ingehuurd kan worden en geeft daarnaast werkenden die ingehuurd worden met een uurtarief van onder de 32 euro meer rechten. Over de exacte invulling daarvan verschillen met name de VVD en NSC nog stevig van mening. Het hoofdlijnenakkoord geeft geen richting in hoe die verschillen overbrugd moeten worden.

De WTTA moet er onder meer voor zorgen dat er een toelatingsstelsel komt voor uitzendbureaus. Die moeten daarmee aan strengere regels voldoen. Werkgevers mogen alleen met bureaus werken die toegelaten zijn.

Arbeidsmigratie

Op het punt van arbeidsmigratie is het akkoord een stuk gedetailleerder. De partijen vinden dat het hard nodig is om “grip te krijgen op arbeidsmigratie. “Arbeidsmigratie is nodig voor onze economie en ondernemers, maar het is nodig kritisch te blijven op wie wij nodig hebben en wie ons nodig heeft. Er komt een afwegingskader voor de vestiging van nieuwe bedrijven, in relatie tot de benodigde arbeidsmigranten, ruimte en energie.”

Om arbeidsmigratie tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden te beperken, willen de vier partijen de volgende maatregelen gaan nemen:

  • De aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (‘rapport Roemer’) worden uitgevoerd.
  • Malafide uitzendconstructies worden hard aangepakt. De uitzendbranche en wervingsbureaus worden gereguleerd door een toelatingsstelsel (WTTA).
  • Arbeidsmigranten van buiten de EU, met uitzondering van kennismigranten, worden tewerkstellingsvergunningplichtig. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) gaat, ook op deze groep, extra handhaven.
  • Werkgevers van arbeidsmigranten (niet-Nederlandse ingezetenen) worden verantwoordelijk voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting (shortstay en midstay). Zij moeten daarvoor afspraken maken met gemeenten waarin hun werknemers short- en midstay worden gehuisvest. Bevorderd wordt dat medeoverheden meer ruimte laten voor huisvesting op het eigen terrein van de werkgever.
  • Bij langdurig verblijf krijgen werkgevers ook een verantwoordelijkheid voor het leren van de Nederlandse taal door deze werknemers.
  • Bezien wordt of en zo ja, welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling (ETK-regeling) worden versoberd.
  • Nederland zet met betrekking tot arbeidsmigratie in op inperking van het vrije verkeer van personen binnen de EU indien en voor zover uitbreiding van de EU aan de orde wordt gesteld.

MKB-winstvrijstelling

Verder zullen de recente lastenverzwaringen voor ondernemers deels worden teruggedraaid. Zo wordt de aangekondigde verlaging van de MKB-winstvrijstelling teruggedraaid.

Minder ambtenaren, minder inhuur

Uit de financiële bijlage valt op te maken dat de partijen honderden miljoenen willen besparen door het terugdraaien van de groei van de rijksoverheid (kerndepartementen) en te besparen op externe inhuur (de Roemernorm) en communicatie.

Het nieuwe kabinet wil definitief geen tussentijdse verhoging van het wettelijk minimumloon. Een plan voor een verhoging van 1,2% werd al in de Eerste Kamer geblokkeerd. Dat blijft zo.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *