"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Deel 4: De aankondiging van de Defensie Tenders

Aanbestedingsstukken voor overheidsaanbestedingen zijn onbeperkt en gratis beschikbaar op Tenderned. Aan de hand van gepubliceerde stukken over de inhuur van ICT-professionals bij Defensie, laat Alexander Crépin zien wat zo’n aanbestedingstraject verlangt, ook aan de kant van de leveranciers.

In februari 2022 verscheen de aanbestedingsaankondiging voor ICT-inhuur voor het ministerie van Defensie. Een aantal weken later voor de inhuur van ICT-Professionals Detavast voor de ministeries van Defensie, VWS, SZW en BZ. Aan de hand van deze aanbestedingstrajecten gaan we nader verkennen wat zo’n traject verlangt, ook aan de kant van de leveranciers.

Serie Arbeidsmarkt in Tenderland, hoe het Rijk ICT-professionals inhuurt

Een bericht over de gunning van een grote ICT-aanbesteding bij Defensie . Dat was voor recruitmentstrateeg en interim-recruiter Alexander Crépin de aanleiding om zich te verdiepen in een specifiek aspect van de arbeidsmarkt voor externe inhuur, namelijk dat van inhuur via raamcontracten op basis van een aanbestedingstraject. Bij de gunning zijn er zeven raamovereenkomsten afgesloten met aanbieders van ICT-inhuurdiensten.
In deze zesdelige serie en in zijn eerdere blogs voor ZiPconomy, pleit hij voor een meer geïntegreerde aanpak van externe inhuur en recruitment voor vaste posities. Daarbij wijst hij graag op de mogelijkheden die Total Talent Management (TTM) en Total Talent Acquisition (TTA) aan organisaties te bieden hebben.
“De wereld van ICT-inhuur is voor veel HR en Recruitment managers relatief onbekend. Dat moet veranderen. Immers, als een groot deel van de ICT talentpool niet in dienstverband wil werken, dan is het noodzakelijk om te weten hoe je de instroom van ICT-freelancers vorm en inhoud kan geven. Dat is niet langer een pure inkoopaangelegenheid. HR, Recruitment en Inkoop moeten daarin samen optrekken.
In dit kader heb ik een serie blogs geschreven over de rol van Tenders bij de inhuur van ICT-professionals. Op deze manier probeer ik HR en Recruitment professionals een beter inzicht te geven in de impact van tenders op de vraag en aanbod op de Nederlandse ICT-arbeidsmarkt.”

Zoals eerder gesteld, overheidsaanbestedingen kennen een hoge mate van transparantie. Alle aanbestedingsstukken zijn onbeperkt en gratis beschikbaar op Tenderned. Interessant om van deze stukken kennis te nemen.

Bronnen: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253702/documenten
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256027/details

Dergelijke aankondigingen zijn voor geïnteresseerde marktpartijen natuurlijk geen verrassing. Die weten wanneer een lopende gunning eindigt. Zij kunnen daarom anticiperen op wat er gaat komen. Zij zullen zich tijdig de vraag stellen of het interessant is om mee te dingen. Biedt een tender voldoende strategisch en/of commercieel perspectief? Met andere woorden, goede accountmanagers hebben zicht op de situatie bij de opdrachtgever en inzicht in hun inhuurbehoefte de komende jaren. Zij sorteren tijdig voor op te verwachten aanbestedingen. Overigens is er uit openbare publicaties al veel af te leiden over de ontwikkelingen voor de komende jaren

ICT inhuur en detavast tender, belang van ministerie van Defensie

Bij het ministerie van Defensie is er een toenemende vraag naar ICT-specialisten. De oorlog in de Oekraïne maakt helaas duidelijk dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Een van de consequenties is dat er in de komende jaren substantieel meer geïnvesteerd gaat worden in het versterken van onze Defensie. Niet alleen in materieel en mensen, maar ook in technologie en systemen.

In de defensienota 2022 wordt al nadrukkelijk gewezen op het belang van informatiegestuurd optreden: ’Het fundament van onze IT-infrastructuur wordt daartoe op orde gebracht; dat leidt tot efficiencywinst over de hele linie. Hetzelfde geldt voor de informatiehuishouding.’ Het Defensie Operatiecentrum wordt versterkt. De IT-infrastructuur en communicatiesystemen die commandanten ondersteunen bij operaties worden gemoderniseerd. De analysecapaciteit wordt vergroot en daarbij zal ook meer aandacht komen voor data-science en artificiële intelligentie (AI).

Dit plaatje uit bijlage 2 van deze nota laat duidelijk zien dat het in de komende jaren om substantiële investeringen gaat.

In het recent gepubliceerde Defensie Projectenoverzicht 2022 is een bijlage met daarin een ‘Vooruitblik Investeringsprogramma’ voor de komende jaren. Daarin is inzake IT het volgende opgenomen:

De volumes bieden een behoorlijke bandbreedte, maar tonen aan dat het om grote bedragen gaat. Dat zal ongetwijfeld tot projecten leiden die voor menig ICT-specialist zeer interessant kunnen zijn en de concurrentie om de gunst van talent met specialistische kennis vergroten.

De voorbereiding

Categoriemanagement zal ongeveer een jaar voor publicatie van een aanbestedingstraject de eerste stappen zetten met de voorbereidingen.

Voor de beoogde aanbesteding van ICT-detavast-constructies voor Defensie, BZ, VWS en SZW, was een van de eerste stappen van de Categoriemanager om de stuurgroepen van de andere (parallelle) aanbestedingen (1) ICT-inhuur voor Defensie, (2) ICT-inhuur voor BZ, (3) ICT-inhuur voor VWS en SZW te benaderen met een aantal vragen over de samenstelling en werkwijze van de nieuwe stuurgroep. Daarnaast werden de coördinerend directeuren Inkoop van deze ministeries benaderd om aan te haken in het tenderproces. Nadat er ook een klankbord-/projectgroep was samengesteld, kon de voorbereiding starten.

Het interne traject dat volgde, is al in hoge mate vooraf bepaald en op basis van ervaringen met voorgaande aanbestedingstrajecten geoptimaliseerd. Dat draagt bij aan continuïteit, men kan tijdig gunnen met het oog op het naderende einde van een lopende tender.

Met andere woorden: het aanbestedingsproces, de te zetten stappen en de fasering van het voorbereidingstraject waren voor deze aanbestedingstrajecten inmiddels duidelijk. De templates, de ‘model-documenten’ waren beschikbaar en men wist welke documenten er wanneer opgeleverd zouden moeten worden om de aanbesteding tijdig af te kunnen ronden. Er kan gerust gesteld worden dat zeker voor de insiders het aanbestedingsproces bij de overheid tamelijk voorspelbaar is.


Lees in deze serie ook:

Deel 1: Tenders, een niet te onderschatten impact op de arbeidsmarkt

Deel 2: Tenders & Categoriemanagement

Deel 3: Uitvoering van de categorie ICT-professionals Rijk

Of download de whitepaper met de volledige tekst

Alexander Crépin adviseert & implementeert bij organisaties op gebied van eigentijds HR- en Instroombeleid. Total Workforce Management ziet hij als een gebied dat veel meer aandacht zal (moeten) krijgen vanuit HR. Succes draait om het vermogen om optimale samenwerking te realiseren tussen de juiste mensen, los van de aard van de arbeidsrelatie. HR moet hiervoor mede de voorwaarden scheppen, onder meer door het ontwikkelen van duurzame talentrelaties. Bekijk alle berichten van Alexander Crepin