"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Internetconsultatie certificeringsstelsel uitzendbureaus gestart

Verplicht certificeringsstelsel moet misstanden in uitzendsector tegengaan. Inspraak op uitwerking regelgeving gestart.

Zoals bekend wil het kabinet een verplicht certificeringsstelsel voor bureaus die personeel ‘ter beschikking stellen’ (zie hier). Dat zijn vooral uitzendbureaus, maar ook andere dienstverleners kunnen onder deze verplichting gaan vallen. Het nieuwe certificeringsstelsel vraagt om een aanpassing van de ‘Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs’ (Waadi).

Via een openbare internetconsultatie kan iedereen die dat wil reageren en zijn mening geven over de voorgestelde regelgeving. Naast het certificeringsstelsel is ook het ‘Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving’ beschikbaar gesteld.

De internetconsultatie – die hier te vinden is – loopt tot en met 25 augustus 2022. Na sluiting van de reactietermijn wordt de input gewogen en verwerkt in het conceptwijzigingsbesluit en de conceptwijzigingsregeling en wordt het verdere wetstraject doorlopen.

Doel certificeringsstelsel

Het verplichte certificeringsstelsel heeft meerdere doelen. Allereerst wil het kabinet de positie van arbeidskrachten beter beschermen. Het staat voorop dat een groep werkgevers goed omgaat met de arbeidskrachten in uitzendsituaties (onder wie arbeidsmigranten). Maar de kwalijke situaties, waarin te veel arbeidskrachten in uitzendsituaties verkeren, moeten zo snel mogelijk gestopt worden. Daarnaast wil het kabinet een gelijk speelveld voor uitzendbureaus waarborgen. Onder andere door ervoor te zorgen dat partijen die zich niet aan de regels houden van de markt worden geweerd.

Lees ook (voor meer inzicht in ambtelijke en politieke afwegingen): Belisnota bij hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Eisen

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet een uitzendbureau laten zien dat het zich aan de regels houdt. Uitzendbureaus worden periodiek gecontroleerd, op onder andere betaling van het juiste loon en het juist doen van belastingaangifte. Ook moeten uitzendbureaus een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben, een waarborgsom van € 100.000 betalen, en gecertificeerde huisvesting aanbieden. Als een uitzendbureau zijn certificaat verliest, mag het niet meer op de markt opereren.

Samenwerking tussen overheid en sociale partners

Het kabinet heeft bij de uitwerking van het certificeringsstelsel nauw samengewerkt met sociale partners uit de Stichting van de Arbeid en de uitzendbranche. Het stelsel wordt publiek-privaat, waarbij sociale partners een rol krijgen in de uitvoering van het stelsel. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal toezien op de naleving van de certificeringsplicht en daarvoor wordt structureel €10,5 euro miljoen euro voor uitgetrokken. Op dit moment zijn er zo’n 15.000 uitzendbureaus in Nederland en naar verwachting zal de certificeringsplicht vanaf 2025 gaan gelden.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie