"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Verloning.nl, de vrijheid van freelancen met fiscale zekerheid

Verloning.nl verzorgt de administratie en verloning voor freelancers. Het Rotterdamse bedrijf faciliteert hiermee vooral de zelfstandige aan de onderkant én de bovenkant van de zzp-markt. Oprichter Edward Belgraver. “Door zelfstandige professionals via ons te verlonen is zowel de opdrachtgever als de freelancer ervan verzekerd dat het echt goed geregeld is.”

Verloning.nl ontzorgt de freelancer door alle verplichte afdrachten zoals de loonbelasting en ZVW-belastingen (Zorgverzekeringswet) vooraf af te dragen. Hierdoor verzekert Verloning.nl tegelijkertijd de opdrachtgever van vrijwaring voor fiscale en arbeidsrechtelijke aansprakelijkheden.

Edward Belgraver

Zekerheid voor opdrachtgever en freelancer dus, maar de freelancer houdt wel zelf de regie; Verloning.nl is niet betrokken bij de voorwaarden die beide partijen afspreken. Het gaat dus om zelfstandigen, maar dan wel zelfstandigen die ervoor kiezen hun belastingen vooraf te regelen in plaats van KvK-ingeschrevenen die dit achteraf zelf moeten doen. Belgraver: “Zie het maar als een hybride model tussen een werknemer en een zzp’er.”

Freelancer zonder KvK-inschrijving

Verloning.nl richt zich op de modern werkende die zonder KvK-inschrijving wil werken voor opdrachtgevers. Het gaat dus niet om zzp’er die de Belastingdienst als ondernemers bestempelt en wiens inkomen wordt gezien als winst uit onderneming (WUO) of als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Het gaat hier volgens Belgraver uitsluitend om zelfstandigen ‘die de administratie, regels en onzekerheden zat zijn en gebruik willen maken van een sociale dienstverlener die zekerheden (bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen en voorfinanciering) koppelt aan de behoefte van de werkende, en niet aan de contractvorm’.

Van platformwerker..

En dat zijn er nogal wat. Sinds de start in 2012 is Verloning.nl snel gegroeid en inmiddels verloont het bedrijf ruim 14.000 freelancers. Verloning.nl bedient zowel de doelgroep aan de onderkant als de bovenkant van de zzp-markt. Zo is er een groeiende groep platformwerkers die een beroep doen op Verloning.nl, weet Belgraver. “Die mensen kiezen ervoor om bijvoorbeeld via Temper inkomen op te bouwen, maar houden niet van de sores en de administratie die daarbij komt kijken. Of ze vinden het lastig en hebben niet de kennis om hun administratie en belastingen zelf goed te regelen. Wij faciliteren die kluswerkers.”
Zo biedt de gig economie ook kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, stelt Belgraver. “Uit onderzoek blijkt dat de criminaliteit in achterstandswijken is gedaald door de komst van Deliveroo.

Die jongeren kunnen dankzij de platformisering gemakkelijker geld verdienen. De drempel is lager, en daar dragen wij aan bij door de verloning voor hen te regelen.”

.. tot IT-specialist

Maar Verloning.nl maakt het werken als zelfstandige ook voor het hogere segment laagdrempeliger. Binnen de Wet DBA komt er naar alle verwachting een opt out-variant voor zelfstandigen met een uurtarief boven de 75 euro per uur. Die freelancers kunnen dan dankzij een zelfstandigenverklaring zonder problemen aan de slag. Maar die zelfstandigenverklaring is maximaal één jaar geldig. Wat moet de IT’er die twee jaar lang een opdracht doet bij een bank doen als hij niet in het keurslijf van detachering of uitzenden terecht wil komen? Verloning.nl biedt ook voor deze freelancer uitkomst. Die kan zijn flexibiliteit behouden, ook bij langlopende opdrachten.

Goed opdrachtgeverschap

“De hele zzp-discussie zou er niet zijn als alles goed geregeld was”, zegt Belgraver, die merkt dat zijn bedrijf profiteert van het gedoe en onzekerheid rond de Wet DBA. “Uit angst voor de Wet DBA komt het steeds vaker voor dat opdrachtgevers – zeker bij de overheid – eisen dat er werknemerspremies worden afgedragen, ook als zij met freelancers in zee gaan. Die rust en zekerheid bieden wij, de opdrachtgever hoeft niet te vrezen voor verrassingen achteraf als de verloning via ons loopt.”

De hele zzp-discussie zou er niet zijn als alles goed geregeld was

Belgraver weet wel waar het aan schort bij de totstandkoming van een werkbare Wet DBA. “Ze proberen hiermee iets midden in de keten te repareren, terwijl je dat natuurlijk aan het begin van de keten moet doen.” Positief aan de discussie vindt hij dat men steeds meer de noodzaak van goed opdrachtgeverschap inziet. “Als opdrachtgever wil je dat degene die voor jou werkt netjes alle verplichte belastingen betaalt en dat zaken als de arbeidsongeschiktheid en (indien gewenst) beroepsaansprakelijkheid goed geregeld zijn. Wanneer je iemand inhuurt die via ons is verloond, dan weet je dat het altijd goed geregeld is. En transparant.”

Transparantie

Want voor Belgraver staat transparantie in kosten van de dienstverlening voorop. “We hanteren een vaste commissie van 5%, daar zit alles in. Dit in tegenstelling tot de vaak dure en niet transparante tussenpersonen.” Belgraver ziet een duidelijk voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld uitzenden en payrolling. “Het bureau rekent 22 euro per uur en de werkende krijgt zelf tussen de 10 en 12 euro. Dienstverlening gericht op zo hoog mogelijke verkoop tegen zo laag mogelijke inkoop zonder transparant te zijn over de kosten – dat doen wij niet. Ik vind überhaupt dat er op arbeid nooit meer dan 10% marge mag zitten.”

Ik vind dat er op bemiddeling van arbeid nooit meer dan 10% marge mag zitten

Dankzij de samenwerking met grote partijen kan Verloning.nl, naast administratie en verloning, de freelancer extra zekerheden bieden. Zo kan de freelancer gebruik maken van een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering (Avéro Achmea), een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ABN AMRO), gebruik maken van een flexibele pensioenregeling (Brand New Day) en factoring (Factris). Belgraver: “Zo behoudt de freelancer de regie en vrijheid om te werken zoals hij dat wil zonder zich ook maar één moment zorgen te hoeven maken over de sociale en fiscale zekerheid.”

5 reacties op dit bericht

 1. Ik lees: “zie het als een hybride model tussen een werknemer en een zzp’er”. De vraag die dat meteen oproept bij mij is, wat wordt daarmee bedoeld? Soms wel werknemer, soms niet (en vice versa voor zzp-er/ondernemer)? Is dat een keuze en zo ja voor wie? Wordt hiermee bedoeld dat er sprake is van een nieuwe rechtspositie voor de werkende? Zo ja, wat is die dan en waar is die dan geregeld?
  Kijk ik naar de verdere tekst lees ik dat er niet wordt beoogd om een pay-roll werkgever te zijn, maar de opzet die beschreven wordt en die ook op de website terug te vinden is, past daar naadloos bij. Zo kan ik doorgaan met kanttekeningen maken, maar naar mijn idee kan er op basis van datgene wat op de website en dit artikel staat niet anders geconcludeerd worden dat de werkende in dienst is van Verloning. Wel zo netjes om dat gewoon te zeggen, zolang er geen daadwerkelijk juridische andere smaken zijn, die hier wel gesuggereerd worden.

  • Hier sluit ik graag bij aan.

   De werk-verschaffer en de werkende worden hier verbonden door een derde. Wat nu precies de aard van de dienstverlening van verloning.nl is, wordt mij uit het artikel niet echt duidelijk.

   Wat feedback op de inhoud van de tien alinea’s van dit artikel.
   1) Het lijkt in de eerste alinea’s op het fiscale opting-in-model. Daarmee is dus het risico van de genoemde vijf premies voor ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid NIET gedekt
   2) Echter: de verplichte afdracht bij verloning ( het betalen, verantwoorden en aangeven van ‘loon’) houdt ook de vijf premies voor ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in. Die worden in de 2e alinea NIET genoemd.
   3) Bij de ‘loonbelasting’ (2e alinea, eerste regel) ontbreekt belangrijke de premie volksverzekeringen. Mogelijk wordt hier ‘loonheffing’ bedoeld.
   4) De ZVW is geen belasting, doch een zorgverzekeringswetpremie of een -bijdrage
   5) Tot slot: in de alinea over ‘freelancer’ (4e) en ‘goed opdrachtgeverschap’ (7e) worden die verzekeringen voor ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid – en dus premies! – wél genoemd.
   Ergo: het lijkt dus toch om pure verloning te gaan, dus betreft de dienstverlening van een derde aan een onderneming, die het werk niet laat verrichten door eigen werknemers:
   • aannemen/uitbesteden van werk;
   • in-/uitlenen of
   • payrolling.
   Het gaat dus – tijdens deze arbeidsverhouding – NIET om zelfstandigen (3e alinea). Verloning.nl treedt op als werk-gever en de werkenden zijn er bij in dienstbetrekking.

   Het is me niet duidelijk geworden wat nu de bedoeling van dit artikel is. Heel graag zie ik de communicatie over deze nieuwe dienstverlening wat duidelijker worden.

 2. Joop en Terry, duidelijk commentaar. Jullie conclusie is dat verloning.nl juridisch werkgever is. Hoe verhoudt dit concept zich met wettelijk minimumloon, cao spelregels en inlenersbeloning?

  • Beste Peter,
   Elke werkgever dient zich te houden aan de spelregels die gelden voor werknemers. Hiervoor gelden alle wettelijk geregelde verplichtingen. Een cao is alleen aan de orde als deze ofwel door de werkgever is overeengekomen, ofwel voor die branche algemeen verbindend is verklaard. In dit geval is dat de ABU cao. Deze dient als minimum te volgen beschouwd te worden ook door Verloning.nl.

 3. Hartelijk dank voor de reacties! Gezien de inhoud van deze reacties, zal ik hieronder het bedrijfsmodel inhoudelijk toelichten.

  Verloning is geen intermediair
  De werkende maakt zelf afspraken met de opdrachtgever. Verloning.nl heeft hier geen bemoeienis mee en onderscheidt zich daarmee van bijvoorbeeld een payroll bedrijf. De werkende meldt zich vervolgens zelf bij Verloning.nl zodat afdracht van loonbelasting en premies netjes geregeld worden. Verloning.nl maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid van de fictieve dienstbetrekking voor loonbelasting, premies volksverzekeringen, zorgverzekeringswet en (eventueel) premies werknemersverzekeringen. Dat betekent dat de werkende voor loonbelasting en premies volksverzekeringen en ZVW (en afhankelijk van de afspraken ook voor de premies werknemersverzekeringen) wél werknemer is, maar voor het arbeidsrecht niet. Vandaar dat wij spreken van een hybride model.

  Passende afspraken
  De voordelen van dit model zijn duidelijk: de werkende weet dat de afdrachten netjes geregeld zijn. Opdrachtgever en werkende zijn niet gebonden door het arbeidsrecht en hebben daardoor de vrijheid afspraken te maken die voor beiden passen. Verloning.nl verleent haar diensten alleen indien aan bepaalde minimumeisen voldaan is, zoals een bruto uurvergoeding van € 15,00 en borgt zo dat haar systeem niet misbruikt wordt. Verder heeft de werkende verschillende mogelijkheden via het platform uitkeringen bij ziekte en werkloosheid te verzekeren en bijvoorbeeld een pensioen opbouwen. De werkende kan daarbij, anders dan bij bijvoorbeeld een uitzendbureau of payrollbedrijf, precies zien welke kosten gemoeid zijn met de dienstverlening van Verloning.nl en eventuele extra opties.

  Voor een uitvoerige toelichting op onze dienstverlening verwijs ik graag naar onze website https://www.verloning.nl/nl. Mochten er dan toch nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via info@Verloning.nl. Ik ben graag bereid tot een verder gesprek.

  Edward Belgraver, directeur Verloning.nl