"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat loont met de Wet DBA meer, een eenmanszaak of een BV?

Een eenmanszaak of BV? Voor welke rechtsvorm kiest u. De invoering van de Wet DBA zorgt voor een nieuwe afweging. Niet altijd gemakkelijk, want juridische, fiscale en commerciële factoren moeten tegen elkaar worden afgewogen. Rick Schmitz over de belangrijkste verschillen, voordelen en nadelen.

Wordt het een eenmanszaak of BV? Wie een eigen onderneming begint moet kiezen voor een rechtsvorm. De invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) heeft voor veel zelfstandigen de keuze weer doen opspelen. Niet altijd gemakkelijk, want juridische, fiscale, en ook zuiver commerciële factoren moeten tegen elkaar worden afgewogen. Over de belangrijkste verschillen, voordelen en nadelen van beide rechtsvormen.

Omslagpunt eenmanszaak naar BV

De meeste ondernemers beginnen vanuit een eenmanszaak. Wie succes heeft  en groeit stapt vaak over naar een BV. Het ligt dan ook voor de hand om daar een glijdende schaal tussen te plaatsen met een punt waarop de ene vorm de voorkeur krijgt boven de andere vanuit fiscaal oogpunt. Dit “fiscale omslagpunt” is het punt waarop de gemiddelde belastingdruk op je inkomsten lager wordt in een andere rechtsvorm dan in je huidige rechtsvorm. Het fiscale omslagpunt is vaak het eerste uitgangspunt om te bepalen of het verstandig is om over te stappen naar een andere rechtsvorm. Daarna wordt gekeken naar juridische en commerciële overwegingen. De fiscale regels in een notendop:

  • Voor wie een eenmanszaak heeft zijn alle inkomsten belast in box 1 volgens het schijventarief. Daarvoor gelden een aantal erg gunstige aftrekposten, maar die gelden vooral in de eerste drie jaar van de onderneming en onder een aantal belangrijke voorwaarden.
  • Als je vanuit een BV werkt ontvang je een vergoeding ofwel via loon ofwel via dividend. Voor beide vormen geldt een andere vorm van belastingheffing. De “dividendroute” wordt voor maximaal 42% belast, de “loonroute” voor maximaal 52%. Een ondernemer doet er dus verstandig aan om zijn loon zo laag mogelijk te houden en zijn winst, voor zover hij die niet wil aanwenden voor verdere ontwikkeling van zijn bedrijf, zoveel mogelijk aan zichzelf uit te keren als dividend. Het “loont” dus om zoveel mogelijk via de dividendroute uit te keren. De Fiscus weet dit uiteraard ook. Er zijn daarom regels opgesteld voor de minimale hoogte van het salaris dat je als DGA aan jezelf kunt uitkeren. Dit is afhankelijk van onder andere de financiële situatie van je BV en het soort werk dat de BV verricht.

Enerzijds is er dus de eenmanszaak met aantrekkelijke aftrekposten. Anderzijds is er de BV waaronder omstandigheden een behoorlijk gedeelte van de geldstroom kan worden uitgekeerd via de gunstige dividend route. Aan de hand van de uitkomst van die vergelijking kan het omslagpunt worden vastgesteld. Meestal ligt dit punt bij een jaarwinst van tussen de €100.000 en €150.000. Dit kan pas preciezer worden vastgesteld na een beoordeling van  specifieke omstandigheden.

Bijkomende kosten bij omzetten eenmanszaak

Met het oprichten van een BV komen er wel een aantal verplichtingen bij. Zo moet een BV jaarlijks een jaarrekening opmaken en deponeren bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast ga je zelf in loondienst bij je eigen BV en moet je dus ook een loonadministratie voeren. De administratiekosten zijn daarom hoger dan bij een Eenmanszaak, waar die verplichting niet geldt. Daarnaast heeft een BV eenmalige oprichtingskosten bij de Notaris. Dit heeft een Eenmanszaak niet. Hier lees je wat er precies financiëel verandert als je de stap maakt van een Eenmanszaak naar een BV.

Wijze van omzetten eenmanszaak

Het omzetten van een Eenmanszaak naar een BV gaat altijd door het oprichten van een nieuwe BV en het overdragen van (onderdelen van) de Eenmanszaak naar de BV. Er zijn drie methodes om dat te doen, elk met zijn eigen voor- en nadelen.

De drie methodes zijn: de activa-passiva methode (eenvoudig en goedkoop), de ruisende inbreng (eenmanszaak met veel meerwaarde) en de geruisloze inbreng (onderneming binnen 3 jaar verkopen). Het is belangrijk om te weten welke methode het best is voor je onderneming, een juiste omzetting kan veel geld besparen.

Aandachtspunten na omzetting

Na omzetting van de Eenmanszaak naar de BV veranderen er een aantal punten. Het is slim om je op deze veranderingen voor te bereiden om onaangename verrassingen te voorkomen. Er veranderen namelijk enkele punten in de boekhouding en er komen aangiftes bij (aangifte loonbelasting en aangifte vennootschapsbelasting).

Als je een Eenmanszaak hebt omgezet via een ruisende omzetting, dan ontstaat er stakingswinst waarover je moet afrekenen met de fiscus. Als je de activiteiten van je Eenmanszaak of VoF hebt ingebracht in een BV, dan moet je een jaar na oprichting in de Aangifte Inkomstenbelasting opgave doen van de gestaakte eenmanszaak of VoF. De fiscus zal dan met een heffing over die stakingswinst komen. Lees meer tips over hoe je van start kunt gaan met een nieuwe BV structuur.

Overigens valt de Vennootschap onder Firma (VoF) ook onder de Eenmanszaak in dit artikel. De VoF is in wezen twee Eenmanszaken die tezamen een onderneming drijven.

Eenmanszaak versus BV na invoering van Wet DBA

De Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) heeft ingrijpende gevolgen voor de zzp’er die werkt vanuit een Eenmanszaak. Dit geldt trouwens ook voor de opdrachtgever die hem inhuurt. Als de Belastingdienst tot de conclusie komt dat er toch sprake is van een arbeidsverhouding tussen de zzp-er en de opdrachtgever, zal de betaalde vergoeding worden aangemerkt als loon waarover loonbelasting en werkgeverslasten afgedragen hadden moeten worden. Dit is een behoorlijk groot risico voor opdrachtgevers. Opdrachtgevers zullen daarom op hun beurt in hun opdrachten met zzp-ers gaan vastleggen dat ze dit soort “onvoorziene” kosten voor zover mogelijk op de opdrachtnemer kunnen verhalen.

Een zzp’er kan die risico’s beperken door vanuit een BV opdrachtovereenkomsten aan te gaan. De zzp’er gaat dan zelf in loondienst bij zijn/haar eigen BV. Die BV draagt dan voor de zzp’er loonbelasting en ZVW premies af. Daarmee is de opdrachtgever ook bij een herkwalificatie naar een arbeidsrelatie gevrijwaard van naheffingen voor achterstallige loonbelasting. Mits deze reeds door de opdrachtnemer zelf zijn afgedragen. Daarmee is de grootste angel uit de beoordeling van de arbeidsrelatie gehaald. Eventuele achterstallige werkgeverspremies blijven overigens nog wel een risico voor de opdrachtgever, zei het voor een lager bedrag en lagere corresponderende boete.

Het voordeel voor de zzp’er om te werken via een BV is dat het risico op correcties voor te weinig betaalde belasting nihil is. Alle belasting is immers afgedragen. Dit is niet het geval bij een eenmanszaak. Als een zzp’er wordt aangemerkt als schijn-zzp’er zal de Belastingdienst een correctie voor de onterecht genoten ondernemersaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstellingen opleggen, te vermeerderen met een boete.

Tot slot: Intermediairs moeten bij de Wet DBA controleren of een zelfstandige ook echt een ondernemer is. Het hebben van een BV is daarvoor niet voldoende, maar zal zeker helpen om te laten zien dat je ook echt ondernemer bent

Rechtsvorm keuze test

Ben je er nog niet helemaal uit welke rechtsvorm je moet kiezen? Onze partner heeft een rechtsvorm keuzetest ontwikkeld die aan de hand van een aantal vragen direct een vrijblijvend advies op maat geeft.

(meer informatie over zelfstandig ondernemen en rechtsvormen vindt u in het nieuwe ZiPdossier ‘Rechtsvormen’)

Rick is een van de oprichters van FIRM24 en heeft ruim 6 jaar ervaring als fiscalist (PwC en Deloitte). Rick houdt zich – naast de dagelijkse bedrijfsvoering – bezig met business development en is fiscaal eindverantwoordelijk voor FIRM24. Bekijk alle berichten van Rick Schmitz

4 reacties op dit bericht

  1. Jammer dat gebruikelijk loon aspect niet wordt genoemd in dit verder goede artikel. Voor éénpitters in eem bv van wezenlijke invloed op de belastingdruk en eventuele mogelijkheden om deze druk te matigen.

  2. Er vanuit gaande dat de opdrachtnemer niet zijn gehele vergoeding als salaris geniet heeft de fiscus nog steeds een belang om bij de opdrachtgever na te heffen, in ieder geval voor het deel waarover geen loonheffingen zijn ingehouden en afgedragen. Zeker als gebruik is gemaakt van de ‘dividendroute’. Het is dus maar de vraag of het risico op naheffingen nihil is. Het risico wordt hooguit kleiner. Al betwijfel ik dat zelfs, omdat er door de BV heen gekeken zal worden.

    Als opdrachtgever opdrachtnemer voor de loonheffingen niet op de juiste wijze geïdentificeerd heeft zal de Belastingdienst zelfs moeten naheffen op basis van het anoniementarief (108,2%). Dat volgt uit de wet en de interne werkwijze van de fiscus. Op grond van wetgeving mag opdrachtgever geen kopie paspoort bewaren van opdrachtnemer als er geen sprake is van een loondienstbetrekking. Er zal dus niet voldaan zijn aan het op de juiste wijze identificeren van de opdrachtnemer.

    Kortom de BV heeft ook zo zijn aandachtspunten en is zeker geen 100% oplossingen om het risico op naheffingen loonheffingen tot nul terug te brengen.

  3. G-rekening van toepassing denk ik dan en dan kan je als laatste factuur na .. verklaring 10% ontvangen omslachtig lijkt me en handel tegelijk.

  4. De ZZP BV kan mijn inziens zonder G-rekening. Daarnaast is het risico op naheffing wel nihil omdat er ook rulings door de fiscus worden afgegeven op deze route. Zolang het gebruikelijk loon, De constructie werk als volgt. De BV wordt opgericht met een splitsing tussen stemrechten en winstrechten. De winstrechten worden uitgegeven aan de ZZP-er en de stemrechten worden verdeeld tussen de ZZPer en een vertrouwenspersoon (bijv beste vriend). Het vertrouwenspersoon moet voldoende stemrechtaandelen hebben om de bestuurder (ZZPer) te kunnen ontslaan. Daarmee wordt de BV premieplichtig voor alle werknemerspremies en wordt de BV constructie gelijk getrokken, qua kosten, met iemand die in loondienst is, maar je geniet wel de vrijheid die bij het ZZP-er schap horen. Zie hier het uitgebreide artikel hierover. https://www.firm24.com/blog/zzp-bv-zinloze-constructie-of-slimme-fiscale-truuk/