"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Flexibele inhuur in 2024. Zeven voorspellingen.

Wat brengt 2024 opdrachtgevers op het vlak van flexibele inhuur? Krimpt of groeit de flexschil en is er dan nog wel krapte op de arbeidsmarkt? Wordt flex minder flex, en vast minder vast? Zeven voorspellingen over flexibele inhuur.

Arbeidsmarktkrapte ondanks economische krimp

Giancarlo Balzarelli – Vice President Client Services Benelux van Magnit

Terugkijkend over 2023 zien we dat maand op maand de uitzenduren meer dan 10% in de min zijn ten opzichte van 2022. Eveneens zien we dat er in de industrie ook significant minder productie plaatsvindt en zijn er onlangs diverse reorganisaties aangekondigd. Op basis van de historie wijzen deze signalen op een behoorlijke economische krimp en daarmee ook op een toename van de werkeloosheid. 

Echter de vergrijzing van de beroepsbevolking en de krapte op de arbeidsmarkt is structureel in Nederland. Voor 2024 geldt dat bedrijven die momenteel al heel lastig aan gekwalificeerd personeel komen, zeer terughoudend zullen zijn om personeelsreducties toe te passen. De structurele krapte op de arbeidsmarkt in diverse sectoren maakt het noodzakelijk dat organisaties blijven inzetten op interne personeelsontwikkeling en fors investeren in automatisering, robotisering en AI.

Giancarlo Balzarelli – Vice President Client Services Benelux van Magnit

Evenveel werk, andere prioriteiten

Dustin Robinson, Malt

In de freelance sector verwacht ik een verschuiving in de prioriteiten van opdrachtgevers – vooral door de toenemende focus op duurzaamheid en de opmars van AI. Dit zal ervoor zorgen dat er evenveel werk is als in 2023, maar uitgevoerd door andere freelance profielen.

Er zullen misschien minder opdrachten zijn (minder copywriting klussen bijvoorbeeld), maar het aantal gewerkte uren zal min of meer hetzelfde blijven. Daarnaast zullen freelancers met de schaarste vaardigheden rondom duurzaamheid en/of AI wellicht een hoger uurtarief kunnen vragen. 

Dustin Robinson, Malt

 

Verhoging WML leidt tot minder beschikbaarheid op de arbeidsmarkt 

Maudie Derks, CEO Acture

Ook per 1 januari 2024 stijgt het minimumloon weer aanzienlijk. Alhoewel we niet meer rekenen met maandlonen maar met uurlonen, komt een minimum-maandloon bij een 40-urige werkweek uit op meer dan EUR 2.300 per maand. Dat is prachtig en bedoeld om mensen te stimuleren om (meer) te gaan werken. Werken moet lonen, tenslotte. 

Helaas zien we in de praktijk twee negatieve effecten ontstaan:

  1. Van mensen die een evenwicht bewaren tussen hun aantal uren werk en hun toeslagen ontvangen werkgevers massaal verzoeken om minder uren te gaan werken. Zodat het maandloon gelijk blijft en de toeslagen niet hoeven te worden gewijzigd. Dit zie je met name in de sectoren waar kleine banen veel voorkomen (schoonmaak, horeca, thuiszorg).
  2. Door de koppeling tussen minimumloon en uitkeringen zoals bijvoorbeeld de Ziektewet en de WGA stijgen alle uitkeringen (ook wanneer deze boven het minimumloon liggen) mee met het percentage verhoging van het minimumloon. Deze stijgingen zijn hoger dan de loonschalen stijgingen in de meeste CAO’s. Gevolg: het verschil tussen werken en een uitkering wordt kleiner in plaats van groter.

Voorspelling: ondanks alle goede bedoelingen bereiken we niet het gewenste effect van meer mensen die meer uren gaan werken. En dat is jammer in deze tijd van arbeidsmarktkrapte. 

Maudie Derks, CEO Acture

Niet 3 of 4, maar 5 B’s voor Total Talent Management

Mark van Assema

De economische en demografische situatie in onze westerse landen dwingt organisaties om steeds breder naar talent of werkenden te kijken. Vaak is ‘de business’ daar zelf al verder in dan HR, want zij hebben de echte behoefte aan de juiste mensen om de klant te bedienen. 

Door een HR strategie te ontwikkelen die integraal naar werkenden kijkt, kan die business veel beter ondersteund worden. Dat betekent bijvoorbeeld het loslaten van contractvormen, het afbreken van barrières om talent intern te laten doorstromen en het taboe eraf dat talent zich ook ergens anders goed kan ontwikkelen. 

De kapstok voor zo’n nieuwe HR strategie zijn deze 5 B’s: Build, Bridge, Buy, Borrow en Beyond. Begin met skills ontwikkelen, dan interne mobiliteit van die skills naar de juiste plek op de juiste tijd. Dan kun je ook werven van vast en daarna tijdelijk talent met de juiste skills van buiten en als laatste talent loslaten naar een functie elders, als ze een skill willen ontwikkelen die ze bij jou niet kunnen ontwikkelen. 

Nadat we in 2023, in het Europese jaar van de skills, hebben gezien dat skills de centrale spil in zo’n 5B-strategie kunnen vormen, is het in 2024 tijd om die uitdaging op te pakken. De business is er al tijden mee bezig en je zult zien dat, als HR dit in de 5 B-strategie verpakt, er vanzelf lijn komt in strategische talent- (personeels-)planning.

Mark van Assema

2024 wordt het jaar van opschalen naar executive search

Albert Allmers, Finance Factor

In het afgelopen jaar nam de interim-vraag nog toe, omdat de conversietijd voor invulling van vaste functies oploopt. Maar ik voorspel dat in 2024 vast de overhand gaat krijgen. Dit wordt deels ingegeven door inhuurangst bij bedrijven door wettelijke onzekerheid en regulering.

En door de hoge transformatiegraad in organisaties heeft ook de vaste manager veranderkundige opgaven. Bijvoorbeeld sociale innovatie als gevolg van technologie. Voor interim-professionals zijn deze opdrachten interessant genoeg om voor enige tijd in vaste dienst te gaan. Dat gebeurt nu al volop en wordt in 2024 meer.

Albert Allmers, Finance Factor

Flex-werkers zorgen voor noodzakelijke lenigheid op de arbeidsmarkt 

Peer Goudsmit, PeerSearch

In 2024 zullen de volgende factoren impact hebben op de flexibele arbeidsmarkt:

Stijgende rentes leiden tot andere keuze van investeerders. De stijgende rentes zullen impact hebben op het verkrijgen van werkkapitaal voor ondernemers en daarom zullen zij anders kijken naar hun uitgaven(personeelskosten). Lenen voor ondernemers wordt duurder en investeerders zullen andere keuzes (meer op basis van stabiliteit dan op groei & multipliers) gaan maken. Mogelijk zal dit initieel leiden tot bezuinigingen in de organisatie en meestal direct een drukkend effect hebben op de flexschil. Vervolgens zal er door nood een toenemende vraag naar flex zijn.

Door aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt – door vergrijzing, uitval van medewerkers, et cetera – zullen de tekorten aan vaste medewerkers toenemen en zullen organisaties (gedwongen) een ander personeelsbeleid gaan voeren en meer gebruik gaan maken van ‘modern werkenden’. De modern werkende zal deel gaan uitmaken van de Total Workforce.

Geopolitiek zal voor significante spanningen op de arbeidsmarkt zorgen, migratie van bedrijven en werkenden. Arbeid in de supply-chain van defensie zal relatieve zekerheid vormen voor de korte termijn en dus ook voor de flexwerker.

Ook in 2024 zal de arbeidsmarkt in toenemende mate merken dat een deel van de nieuwe intreders minder behoefte heeft aan een standaard-arbeidsovereenkomst. Men zal een combinatie zoeken van inkomsten uit werknemerschap (vast/flex) en ondernemerschap.

De stem van de flexwerker zal een stevigere plek innemen in de ‘polder’ en de standaardpartijen (vakbonden) zullen verder kracht/impact verliezen.

Peer Goudsmit, PeerSearch

 

Workforce Management, vooruitblik naar 2024

Ron Bosma, Talentin

Ondanks dat de spanning op de arbeidsmarkt de laatste maanden iets is afgenomen, is het besef ingedaald dat de huidige schaarste, mede als gevolg van de vergrijzing, blijvend is voor de komende jaren. Nu we 2024 ingaan, staat de arbeidsmarkt, mede als gevolg van deze schaarste, wederom voor een aantal uitdagingen en veranderingen. Vanuit TalentIn blikken wij vooruit op een aantal belangrijkste trends die we verwachten te zien in het komende jaar.

Onzekerheid politieke koers en wetgeving 

In 2024 zal de onzekerheid over de politieke koers met betrekking tot specifieke wetgeving voor bijvoorbeeld ZZP’ers en de bredere hervorming van de arbeidsmarkt waarschijnlijk blijven bestaan. Deze onzekerheid zorgt ervoor dat organisaties flexibel en alert moeten blijven op wijzigingen die de inzet van tijdelijke medewerkers sterk kunnen beïnvloeden.

AI in operationele inhuur en wervingsprocessen

2023 was het jaar van de doorbraak van ChatGPT en hebben we vele toepassingen gezien waarin ChatGPT helpt bij, onder andere, de werving van vast- en tijdelijk personeel. Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in operationele inhuur en wervingsprocessen zal naar verwachting verder toenemen. Ondanks het feit dat de Europese AI-verordening op 8 december jongstleden aangenomen is, zullen deze toepassingen helpen bij het efficiënter en effectiever maken van deze processen, van het identificeren van geschikte kandidaten tot het automatiseren van routinetaken.

Het belang van data

Data zal essentieel blijven in het ondersteunen van besluitvormingsprocessen. Dat geldt zeker ook voor onderwerpen als werving en inhuur van medewerkers. Bedrijven die effectief gebruikmaken van data-analyse kunnen beter inspelen op trends, de werving van zowel vast als tijdelijk personeel optimaliseren en concurrerend blijven in een voortdurend veranderende en blijvend schaarse arbeidsmarkt.

Doorbraak van direct sourcing

Een andere trend die wij verwachten is de verdere doorbraak van direct sourcing bij de werving van tijdelijk personeel. Deze aanpak stelt organisaties in staat, onafhankelijk van leveranciers, om rechtstreeks tijdelijk talent aan te trekken en zich te positioneren als aantrekkelijke werkgever voor de gewenste doelgroep. Dat leidt uiteindelijk tot een betere toegang tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is het hiermee mogelijk aantrekkelijke kostenbesparingen te behalen.

Integratie propositie (EVP) voor vast en flex

In het verlengde van de voortdurende schaarste en de doorbraak in Direct Sourcing zullen organisaties meer aandacht moeten besteden aan hun positionering op de arbeidsmarkt voor zowel vaste medewerkers als voor flexibel personeel. 

Integrale gebruik van technologie

Tot slot zal het gebruik van technologie, mede door nieuwe AI toepassingen, verder  toenemen. Een naadloze integratie van verschillende technologische oplossingen die samenwerken wordt daarmee steeds belangrijker. Bestaande technologie aanbieders, maar ook nieuwe toetreders, zullen hier naar verwachting steeds meer op inzetten.

Samenvattend:

De trends voor 2024 beloven een dynamisch jaar voor iedereen binnen workforce management en specifiek recruitment van zowel vast als tijdelijk personeel. Organisaties die zich continu aanpassen aan deze trends, zullen beter gepositioneerd zijn om de uitdagingen van een steeds veranderende arbeidsmarkt aan te gaan. 

Ron Bosma, Talentin 

 

Lees ook: Politiek en polder en het zzp-dossier in 2024

Morgen kunt u  de voorspellingen lezen over ‘De arbeidsmarkt in 2024: verandering of stilstand?’

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *