"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Flexwerkers krijgen meer medezeggenschapsrechten

Flexwerkers krijgen naar verwachting vanaf 1 januari 2022 meer rechten op het vlak van medezeggenschap. Zo kunnen ze eerder meestemmen of zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad.

Om te stemmen voor de ondernemingsraad (OR) moeten werkenden volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) minstens 6 maanden in dienst zijn bij dezelfde werkgever. Wie zelf OR-lid wil worden, moet minstens 1 jaar in dienst zijn bij deze werkgever. De Kamer behandelde onlangs een wetsvoorstel om beide termijnen in te korten tot 3 maanden. Daardoor zou de OR toegankelijker moeten zijn voor alle werkenden in de organisatie, ook die met kortere of tijdelijke dienstverbanden.

Medezeggenschap voor uitzendkrachten

Ook uitzendkrachten die langere tijd bij een organisatie werken, krijgen volgens datzelfde voorstel eerder medezeggenschapsrechten. Ze gaan die rechten al opbouwen na 15 maanden, terwijl dat nu pas na 24 maanden is. Na 18 maanden krijgen ze actief en passief kiesrecht bij het bedrijf dat ze inleent. Dat betekent dat ze dan zowel kunnen stemmen voor de OR (actief kiesrecht) als zichzelf verkiesbaar kunnen stellen (passief kiesrecht).

Adviezen Commissie Bevordering Medezeggenschap

De wijzigingen zijn opgenomen in het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022. In het wetsvoorstel neemt het ministerie de adviezen over van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de Sociaal-Economische Raad (SER). Op verzoek van toenmalig minister Koolmees van SZW keek de CBM in 2019 naar belemmeringen voor werknemers om OR-lid te worden. ‘Maak het OR-werk minder tijdrovend’, en ‘betrek meer flexwerkers bij medezeggenschap’, waren belangrijke aanbevelingen van deze commissie.

Flexkrachten ondervertegenwoordigd

In een brief aan minister Koolmees schreef de SER hierover: “De SER vindt het belangrijk om intrinsiek gemotiveerde mensen, ook die met kortere dienstverbanden, gelegenheid te bieden aan de or deel te nemen. Een goede afspiegeling in de or van alle werkenden is van groot belang. Daarin zijn jongeren en flexkrachten nu helaas (nog) vaak ondervertegenwoordigd.”

Aanpassing Wet op de ondernemingsraden

De SER stelde voor om artikel 1 en artikel 6 van de WOR daartoe te wijzigen. Deze aanpassing was eigenlijk niet strikt noodzakelijk. Volgens artikel 6 lid 5 WOR kunnen ondernemingsraden de termijnen voor stemmen of gekozen worden namelijk ook nu al inkorten of verlengen. Alleen wordt daar in de praktijk kennelijk weinig gebruik van gemaakt. Zowel minister Koolmees als de SER oordeelden al in 2018 dat de huidige wettelijke minimumtermijnen in de WOR in de praktijk mogelijk als norm zijn gaan gelden. Deze kiesdrempels zouden flexkrachten kunnen belemmeren in hun betrokkenheid bij en hun deelname aan een ondernemingsraad.

Zzp’ers mogen meestemmen in OR

Toch zijn er ook bedrijven die een ruimhartiger beleid toepassen. Zo zijn er zelfs ondernemingsraden waarin zzp’ers mogen meestemmen. Volgens een OR Trendonderzoek onder bijna 900 ondernemingsraden in 2017 bleek dat bij 1 op 5 bedrijven het geval te zijn.

Inwerkingtreding 1 januari 2022

De Tweede Kamer is op 18 november akkoord gegaan. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel begin december in behandeling genomen. De bedoeling is dat de wijzigingen per 1 januari 2022 in werking treden.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie