"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Europese Commissie wil gelijke sociale zekerheid voor alle werkenden. ‘Overbrug verschillen tussen werknemers en zelfstandigen.’

Een meer universele basis sociale zekerheid, die losstaat van de contractvorm, moet het Europese sociale model toekomstbestendig maken en de Europese economie klaar maken voor ‘the future world of work’

De Europese Commissie is het eens geworden over een aanbeveling aan de lidstaten om het gat tussen het sociaal zekerheidsstelsel van werknemers en zelfstandigen te overbruggen. In veel landen is het sociaal zekerheidsstelsel te veel opgehangen aan het traditionele arbeidscontract. De commissie constateert dat andere contractvormen opkomen. Naast de al bestaande tijdelijke en freelance contracten is er een groei aan “on-demand work”, “voucher-based work” en platformwerk. Dat vraagt dat landen hun sociale zekerheidsstelsel moderniseren.

“De snelheid van veranderingen op de arbeidsmarkt kunnen we niet verminderen. Wel moeten we zorgen dat er niemand achterblijft ” zo verklaarde verantwoordelijk EU commissaris  Marianne Thyssen al eens is 2017.

Heterogene groep

De commissie constateert dat de ‘self-employed’ in Europa een heterogene groep is. Van deze groep heeft 80% er zelf voor gekozen, inclusief het risico dat bij ondernemerschap hoort. 20% Is volgend de commissie zelfstandige omdat ze geen reguliere baan kunnen vinden.

“Onderzoek wijst uit dat sommige ‘non-standard workers’ en sommige zelfstandigen onvoldoende toegang hebben tot sociale bescherming. Grote verschillen in sociale zekerheid en bescherming tussen groepen werkenden, bedreigt op de lange termijn het welzijn van werkenden, draagt bij aan economische onzekerheid, het risico op armoede en ongelijkheid’ zo schrijft de commissie in de toelichting op haar aanbeveling.

Sociale bescherming los van contractvorm

Landen wordt aanbevolen om een minimumpakket aan sociale bescherming te ontwikkelen dat losstaat van de contractvorm. Daarbij wil de commissie dat er speciale aandacht is voor werkenden die wisselen tussen contractvormen of contractvormen combineren. Opgebouwde sociale zekerheidsrechten moeten ook makkelijke worden meegenomen als iemand voor een andere contractvorm kiest.

De commissie wil speciale aandacht voor werkenden die wisselen tussen contractvormen of contractvormen combineren

Het gaat de commissie hierbij om sociale zekerheid rond werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderschapsverlof en pensioen. Inkomensbeleid als minimuminkomen of armoedebestrijding valt buiten de aanbeveling.

Volgens de commissie doen de lidstaten er goed aan om de toegang tot sociale zekerheid simpeler te maken. Door programma’s te vereenvoudigen en administratieve lasten te verlagen.

De aanbeveling past binnen het “European Pillar of Social Rights” programma, een van de speerpunten van de nu scheidende commissie.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts