"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zelfstandige Interim Professionals de dupe van plannen commissie Van Dijkhuizen

De formatie is nog in volle gang en lijkt zijn eindstation te gaan bereiken! Woordvoerders van de VVD en PvdA hebben aangegeven dat er nog voor 29 oktober een akkoord op tafel zal komen te liggen tussen beide partijen. Om dit te bewerkstelligen zullen de partijen elkaar waarschijnlijk snel vinden binnen (delen van) de plannen tot hervorming van het Nederlandse belastingstelsel. In het interim-rapport van de commissie Van Dijkhuizen zijn een aantal maatregelen gepresenteerd die ingrijpende gevolgen met zich mee zullen brengen voor heel Nederland. Vanuit diverse hoeken is commotie ontstaan over de gepresenteerde plannen. Vanuit PZO is gereageerd op het rapport nu vooral de rekening eenzijdig bij de zzp’er lijkt te worden neergelegd!

Doel van het rapport is allereerst om het Nederlandse belastingstelsel te vereenvoudigen. Een plan waar PZO in eerste instantie niet negatief tegenover staat. Het idee bestaat om met een nieuwe structuur te gaan werken en wel de twee schijvenstructuur. Er zullen, na invoering van het nieuwe plan, slechts twee belastingtarieven worden gebruikt en wel het tarief van 37% in de eerste schijf en het tarief van 49% in de tweede schijf. De tweede schijf gaat daarbij uit van inkomsten beginnend bij € 67.000. Nu circa 90% van de Nederlandse bevolking een inkomen heeft beneden deze grens, zal de meerderheid belast gaan worden vanuit de eerste schijf. Een achteruitgang voor veel Nederlanders in de laagste inkomensklasse nu het oude tarief in de eerste schijf met 4% zal gaan stijgen.

Ondernemersfaciliteiten onder vuur

In het rapport worden verder de ondernemersfaciliteiten onder vuur gelegd. Zo zal de zelfstandigenaftrek de komende periode afgebouwd worden om deze vervolgens in 2017 geheel af te schaffen. Daarnaast is er volgens de commissie geen plaats meer voor ondernemersfaciliteiten voor startende ondernemers, zoals de extra zelfstandigenaftrek (van drie jaar), willekeurige afschrijving en startersaftrek voor arbeidsongeschikten. Er zou een einde komen aan de stakingsaftrek en meewerkaftrek, de Fiscale Oudedagsreserve zal aan banden worden gelegd door bestraffing van oneigenlijk gebruik middels revisierente en de pensioenpremie zal alleen nog maar aftrekbaar zijn voor de inkomens boven de € 67.000 (start van de voorgestelde tweede belastingschijf). Allemaal maatregelen die zzp’ers hard in de portemonnee zullen treffen. Er is in het rapport geen concrete tegenmaatregel te vinden die de groep zzp’ers houvast biedt.

In het voorjaar van 2013 zal een definitief rapport door de commissie worden gepresenteerd, waarin hopelijk de gevolgen voor zzp’ers wél door het CPB zijn berekend. Vooruitlopend hierop is er binnen Stichting Kennisinstituut Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO) een werkgroep Belastingen opgericht onder leiding van prof. dr. Victor van Kommer, hoogleraar tax policy aan de Universiteit Utrecht en directeur van IBFD. Binnen de werkgroep wordt onderzoek verricht naar het voorgestelde belastingstelsel en wordt aandacht besteed aan de implicaties van het rapport van de commissie Van Dijkhuizen voor zzp’ers. PZO onderschrijft het uitgangspunt van de werkgroep; een eenvoudiger belastingstelsel waarbinnen ook aandacht wordt besteed aan de belangen van zzp’ers.

Te gemakkelijke parallel tussen werknemer en kleine ondernemer

In de plannen, zoals die er nu liggen, vergelijkt de commissie de voordelen voor kleine ondernemers nog te veel met die van de werknemer, wordt er te weinig rekening gehouden met de wens om loondienst te combineren met het ondernemerschap (hybride zzp’ers) en de groeiende groep zzp’ers. Daarnaast wordt in de plannen vergeten dat zelfstandigen zich onder meer moeten verzekeren tegen inkomstenderving bij ziekte en dat zij een buffer op moeten bouwen voor slechtere tijden. De zzp’er onderneemt voor eigen rekening en risico en zonder genoemde ondernemersfaciliteiten zouden zelfstandigen ofwel in loondienst ofwel in een BV gedwongen kunnen worden omdat dat fiscaal aantrekkelijker is. Dit is een kant die zij veelal niet op willen. Zzp’ers kiezen er bewust voor te ondernemen, met alle risico’s van dien. De gepresenteerde plannen maken het zzp’ers bijna onmogelijk om te ondernemen.

PZO is van mening dat een hervorming van het belastingstelsel op zijn plaats is. Dit stelsel kan inderdaad eenvoudiger en transparanter, maar de belangen van zzp’ers dienen daarbij dan wel ondervangen te worden. De rekening van de overheidsbezuinigingen dient niet eenzijdig bij de zzp’er te worden neergelegd, zoals nu uit de plannen naar voren lijkt te komen. Het zijn namelijk juist deze groeiende groep ondernemers die de economie de nodige veerkracht kunnen geven en de economie uit het slop kunnen trekken!

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO