"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Joe Biden’s Presidentiële AI-bevel: een overheidsbrede speurtocht naar AI-talent

President Joe Biden lanceerde onlangs een overheidsbrede wervingscampagne om AI-talent aan te trekken. Arbeidsmarktspecialist Alexander Crépin vertelt in deze column wat hij Biden zou adviseren, mocht hij als externe specialist worden uitgenodigd om mee te denken over het programma.

Onlangs heeft President Joe Biden via een “Presidential Order” de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie (AI). In een land als de Verenigde Staten, dat wordt gedreven door de markt en waar er enige scepsis is ten aanzien van de federale overheid, is dit een moedige stap van Biden. Een duidelijk voordeel van zijn initiatief is de snelheid waarmee hij te werk gaat, zodat de overheid gelijke tred houdt met de snelle ontwikkelingen in AI-technologie en de impact ervan op alle facetten van de samenleving.

Een opvallend onderdeel van Biden’s initiatief is de lancering van een overheidsbrede wervingscampagne om AI-talent aan te trekken. De uitvoeringsorder geeft de verantwoordelijkheid voor deze taak aan het Office of Personnel Management (OPM). Dit initiatief zendt een krachtig signaal uit: als je AI serieus neemt, moet je ervoor zorgen dat je de benodigde expertise in huis hebt.

Waarom is AI-expertise belangrijk voor de overheid?

AI-expertise binnen de overheid is van essentieel belang om “wendbaar” AI-beleid en effectieve AI-strategieën te ontwikkelen die ten goede komen aan de samenleving. Gezien de snelheid waarmee AI-technologie zich ontwikkelt, is expertise nodig om deze ontwikkelingen te begrijpen en te bepalen hoe ermee moet worden omgegaan.

AI-expertise binnen de overheid is van essentieel belang om “wendbaar” AI-beleid en effectieve AI-strategieën te ontwikkelen

AI kan de overheid helpen bij het vinden van innovatieve oplossingen voor complexe problemen, zoals het verbeteren van de gezondheidszorg, het beheren van infrastructuur en het optimaliseren van publieke diensten. Zonder AI-expertise wordt dit aanzienlijk moeilijker.

AI zal naar verwachting steeds meer operationele processen automatiseren en optimaliseren, wat de efficiëntie verhoogt en kosten bespaart. Interne AI-expertise stelt de overheid in staat om deze voordelen te maximaliseren en de betrouwbaarheid van de overheid te versterken.

Een essentieel aspect van de overheid is de aandacht voor privacy en gegevensbeveiliging. Zonder voldoende interne expertise wordt het aanzienlijk moeilijker om de rechten van burgers te beschermen en data-incidenten veroorzaakt door AI te voorkomen.

De “Pressure Cooker” Benadering van Biden

President Biden heeft gekozen voor een daadkrachtige aanpak, zonder veel oponthoud. Binnen 45 dagen na de uitvoeringsorder zal het Witte Huis een Taakgroep AI- en Technologietalent bijeenroepen. Leden van de taakgroep zijn onder andere OPM-directeur Kiran Ahuja en Ann Lewis, directeur van de Technology Transformation Services van de General Services Administration. Deze taakgroep zal best practices identificeren voor overheidsinstanties om AI-talent aan te trekken en te behouden. De taakgroep zal 180 dagen na de uitvoeringsorder een rapport aan de president uitbrengen over de vooruitgang die is geboekt bij het werven van AI-experts en aanbevelingen om dit wervingsproces te verbeteren.

Kortom dat zijn trajecten waarin alles uit de kast getrokken wordt om te kunnen leveren. Externe specialisten zullen waarschijnlijk ook uitgenodigd worden om mee te denken en het programma vorm en inhoud te geven. Met een beetje fantasie verplaats ik mij dan in de rol van zo’n adviseur en bedenk ik al een aantal zaken die naar mijn idee kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

Datagedreven te werk gaan

Ik zou beginnen met een beroep te doen op Talent Intelligence en People Analytics specialisten. Datagedreven te werk gaan is cruciaal om verwachtingen op een professionele, inhoudelijke manier te managen. 

Het zou mij geenszins verbazen als de TI-specialisten snel tot de conclusie komen dat de vraag het aanbod sterk overstijgt. Daar komt bij dat er binnen AI nieuwe beroepen ontstaan. Die mensen zullen er sowieso lastig te vinden zijn. Die constatering is voor insiders niet bijster spectaculair, dus wat kun je dan wel doen?

Het zal waarschijnlijk ook duidelijk worden dat een hele grote groep van AI-specialisten sowieso niet open staat voor het werken in dienstverband. Daar zal beleidsmatig ook een ei over gelegd moeten worden.

Het zal waarschijnlijk ook duidelijk worden dat een hele grote groep van AI-specialisten niet open staat voor het werken in dienstverband.

De beloning zal ook geadresseerd moeten worden. Er zal onderzoek moeten gedaan worden naar beloningsniveaus en, gegeven de tekorten, zullen dit bedragen zijn die lastig zijn in te passen in bestaande verhoudingen.

Skills voor AI-vacatures

Parallel hieraan zou er een AI-skills guide ontwikkeld moeten worden, waarbij er samengewerkt wordt met specialisten uit de wetenschap en het bedrijfsleven. Omdat AI een breed terrein is, moet voor iedereen duidelijk zijn wat er gezocht wordt, welke kennis en vaardigheden er relevant zijn om in aanmerking te komen voor een AI-vacature. Er zijn meer dan genoeg voorbeelden voor dit soort gidsen, dus met de juiste specialisten en behulp van AI-tools hoeft het wiel hier niet uitgevonden te worden.

Mijn volgende advies zou zijn om een Turbo Vlootschouw van de grond te trekken. Als er extern een tekort aan talent is, dan ligt het voor de hand om ook intern aan de slag te gaan. Middels deze vlootschouw zou er een inventarisatie gemaakt kunnen worden van het type functies en skills dat direct of middels training en opleiding ontwikkeld kan worden voor AI-rollen. De people analytics specialisten kunnen hierbij een goede bijdrage leveren. 

Daarnaast zou ik adviseren om moderne digitale survey-technieken in te zetten, waarin overheidsmedewerkers zelf aangeven of ze al AI-expertise hebben of betrokken zijn geweest bij AI-gerelateerde projecten. Of waarin ze aangeven dat ze aanpalende expertise hebben en op korte termijn openstaan voor bij- of omscholing, dan wel dat ze geen interesse hebben in het ontwikkelen van specialistische AI-kennis.

Referrals inzetten

Opzetten van een referralprogramma zou naar mijn idee ook een belangrijke bouwsteen moeten zijn. Dat moet ondersteund worden met technologie die een prima referral experience kan bieden. Mijn ervaring is dat referralprogramma’s door slechte opvolging niet het rendement leveren dat mogelijk is.

Mijn ervaring is dat referralprogramma’s door slechte opvolging niet het rendement leveren dat mogelijk is.

Naast technologie is Referral Branding belangrijk, omdat er alleen kans van slagen is als werknemers ervan op de hoogte zijn. Binnen de organisatie moet goed kenbaar gemaakt worden waarom dit belangrijk is, hoe je kunt bijdragen en wat het persoonlijk oplevert. Bij de communicatie over en tijdens het referralprogramma moet multimedia aangepakt worden, via intranetten, nieuwsbrieven, presentaties, posters, etc. 

Employer Branding en Jobmarketing 

Zichtbaarheid creëren op de interne en externe arbeidsmarkt. Richtlijnen, materialen en tools aanbieden om te voorkomen dat het wiel uitgevonden moet worden bij iedere vacature en bij ieder organisatieonderdeel. Dat daar nog wel een weg te gaan kan zijn, werd geïllustreerd door een van de eerste reacties op de aankondiging van Joe Biden: 

Mijn partner werkt bij X en bouwt aan een AI-programma. Hij ziet wat ik meemaak bij de overheid en daarom zal hij nooit voor Federale Overheid gaan werken want: 

  1. Salaris (hij dacht dat ik een grapje maakte over mijn prestatiebonus van 2.000). 
  2. Verplichte 8-urige werkdag (sommige dagen werkt hij maar een paar uur). 
  3. Verplichte kantoordagen.
  4. Bureaucratie (alleen al kijken hoe ik mijn urenstaat invul met boekhoudcodes maakt hem gek – hij moet gewoon vakantiedagen invullen). 
  5. Vergoeding (hij dacht dat ik een grapje maakte over mijn prestatiebonus van 2.000). 
  6. Anti-wietbeleid. 
  7. Invasieve achtergrondcontroles. 
  8. Inflexibel verouderd “management/leiderschap”

AI inzetten voor arbeidsmarktvraagstuk

Tenslotte zou ik adviseren om tijdens het gehele traject actief gebruik te maken van AI-specialisten, niet alleen vanwege hun AI-kennis, maar ook om AI optimaal in te zetten om antwoorden te vinden en voorstellen te doen om de aanpak van het arbeidsmarktvraagstuk versneld vorm en inhoud te geven. 

Goed voorbeeld doet volgen

Enfin, het is een mooi project en het initiatief van Biden verdient naar mijn idee navolging in Nederland. Daarbij zou ik beginnen om snel zicht te krijgen in de omvang van de vraag naar AI-skills en AI-specialisten. Die gaat er ongetwijfeld komen en sterk groeien, want het is nodig om de productiviteit te verhogen om zo de hogere lonen te kunnen financieren en de krapte op de arbeidsmarkt deels te ondervangen. AI zal daarom aangegrepen worden om deze gewenste uitkomst te bieden, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. 

Daarbij moeten we ervoor waken dat er een strijd om dikbetaalde specialisten ontstaat. Steven Hawkins waarschuwde er al voor dat dit ongewenst is, omdat dit bijdraagt aan een tweedeling in de samenleving.

Alexander Crépin adviseert & implementeert bij organisaties op gebied van eigentijds HR- en Instroombeleid. Total Workforce Management ziet hij als een gebied dat veel meer aandacht zal (moeten) krijgen vanuit HR. Succes draait om het vermogen om optimale samenwerking te realiseren tussen de juiste mensen, los van de aard van de arbeidsrelatie. HR moet hiervoor mede de voorwaarden scheppen, onder meer door het ontwikkelen van duurzame talentrelaties. Bekijk alle berichten van Alexander Crepin