"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Uitbreiding Wet Normering Topinkomens raakt veel zelfstandige interim managers.

Tweede+KamerPZO (Platform Zelfstandige Ondernemers) heeft als belangenbehartiger voor onder andere interim managers en bestuurders in de (semi-)publieke sector een tweetal brieven gestuurd inzake de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de positie van zelfstandige interim managers. PZO heeft kennis genomen van het Algemeen Overleg van 14 februari 2013. Tijdens dit overleg is de WNT aan de kaak gesteld. In dat overleg heeft commissielid Van der Linden de positie van de zzp’er ter sprake heeft gebracht.

De Minister is echter niet expliciet in gegaan op de vraag van Roald van der Linden over de positie van de zzp’er onder de WNT. Wel werd gesproken over het wetsvoorstel om de WNT op twee vlakken aan te scherpen: de norm van 130% van het ministersalaris wordt bijgesteld naar 100% en dat de reikwijdte van de WNT wordt uitgebreid naar alle functies binnen de (semi-)publieke sector, dus niet alleen bestuurders.

Uitbreiding WNT raakt veel zelfstandigen

Wanneer de WNT voor alle functies in de (semi)publieke sector zal gaan gelden, zal een flink deel van de zzp’ers in die sector te maken krijgen met normering topinkomens. PZO heeft daarom de volgende vraag bij de commissie neergelegd: “Op welke wijze zal rekening gehouden worden met/een oplossing worden gevonden voor het onderscheid dat in de WNT dient te worden gemaakt tussen een medewerker in loondienst en een zzp’er die voor eigen rekening en risico zijn taak uitoefent? Dit onderscheid wordt binnen de huidige wet (en de bijbehorende norm) namelijk niet gemaakt”. Hierover schreef PZO in haar vorige brief van 16 januari 2013:

Positie van de zzp’er als interim bestuurder of interim manager onder de WNT: Op dit moment volgt zowel uit de totstandkomingsgeschiedenis als uit de Memorie van Toelichting of Memorie van Antwoord bij de WNT niet of, en zo ja hoe, de kosten van de zzp’er zijn verwerkt in het norminkomen van € 228.599 bruto per jaar. Er bestaat een discrepantie tussen het tarief van de zzp’er en het norminkomen uit de WNT. Men lijkt te vergeten dat in het geval van een zzp’er men geheel voor eigen rekening en risico opereert en geheel zelfstandig de kosten draagt voor onder meer arbeidsongeschiktheid en pensioen. Het financiele plaatje van zzp’ers is niet te vergelijken met die van werknemers in loondienst.

PZO heeft de commissie nogmaals gevraagd dit aspect nader te onderzoeken en onder de aandacht te brengen bij de Minister. De (rechts)positie van de zelfstandige interim bestuurder en/of interim manager in de (semi)publieke sector dient verduidelijkt te worden en er dient een oplossing  gezocht te worden voor deze problematiek.

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

3 reacties op dit bericht

  1. Wat een gedoe zeg. Hoe bereken je een uurtarief dat binnen de norm valt? Hoe maak je vast en tijdelijk vergelijkbaar in aantal werkbare uren per jaar? Zijn daar voorbeelden van? Hoe om te gaan met werkgeversdeel premies en pensioenpremie? Wie helpt?..