"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Aanscherping WNT voor interim-managers overheid. Tarieven nu vanaf start opdracht genormeerd.

geld__2De bezoldiging van interim managers op topfuncties in de (semi)publieke sector vallen voortaan vanaf dag één van de opdracht onder de normering topinkomens. Indien de opdracht langer dan een jaar duurt, dan moeten ze vergoeding onder de huidige norm van de Wet Normering Topinkomens vallen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag ingestemd met een speciale regeling voor deze categorie topfunctionarissen. De aanscherping komt na een lange discussie en internetconsultatie.

Voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector geldt volgens de Wet Normering Topinkomens een maximumbezoldiging van 178.000 euro per jaar gebaseerd op het ministersalaris (WNT-2). Maar voor ingehuurde topfunctionarissen geldt nog de WNT-1 norm van 130% van een ministersalaris als zij langer dan 6 maanden werken in een periode van 18 maanden. Die norm wordt nu aangescherpt. De ‘vrije periode’ van zes maanden komt te vervallen.

Na inwerkingtreding van de regeling per 1 januari 2016 mag de bezoldiging van ingehuurde (interim) topfunctionarissen niet meer bedragen 24.000 euro per maand voor de eerste 6 maanden van de functievervulling en 18.000 euro per maand voor de volgende 6 maanden. Ook geldt een uurtarief van maximaal 175 euro. Bovendien vallen na 12 maanden ingehuurde topfunctionarissen onder dezelfde WNT-norm als andere topfunctionarissen in de (semi)publieke sector: maximaal 178.000 euro.

Dat ingehuurde topfunctionarissen het eerste jaar volgens een andere norm verdienen dan topfunctionarissen in vaste dienst doet recht aan de praktijk. Daaruit blijkt dat acute en korte opdrachten een intensievere inzet van de topfunctionaris vragen. Ook is er sprake van bijkomende kosten zoals administratie en bemiddeling.

Het aan banden leggen van de tarieven voor externe inhuur van topfunctionarissen past binnen het beleid binnen de (semi)publieke sector om bovenmatige bezoldigingen te voorkomen. Het ontwerpbesluit gaat nog voor advies naar de Raad van State te zenden. Het is de bedoeling het besluit op dit punt per 1 januari 2016 in te laten gaan. Meer informatie over de WNT is te vinden op de overheidspagina www.topinkomens.nl

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

3 reacties op dit bericht

  1. Sluit aan op de eerdere regelingen over normering van topinkomens. Echter, er zullen ongetwijfeld uitzonderingsregels nodig zijn omdat de regeling geen recht doet aan bijzondere opdrachten die bijzondere kwalificaties vereisen. Overigens is het wel bizar dat een ministerraad zich buigt over tarieven van interim managers: “besturen op hoofdlijnen”?

  2. Niet alleen vereisen bijzondere opdrachten bijzondere kwalificaties, en niet alleen dienen interim-managers kosten als pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering van de gerealiseerde omzet te betalen, maar ook gangbare overige bedrijfskosten. Bijvoorbeeld:
    reis- en verblijfkosten (de meeste interim-opdrachten zijn immers niet naast de deur), opleidingskosten, kantoor- en automatiseringskosten, accountantskosten, acquisitiekosten en reserveringen voor perioden in-between-jobs, om zo maar eens een paar te noemen. Met andere woorden: de omzet die de interim-manager geneert bij een opdrachtgever is bedrijfsomzet. Het inkomen van de interim-manager is daar van een component (weliswaar waarschijnlijk de grootste). Er wordt stelselmatig de denkfout gemaakt dat de omzet die de interim-manager vanuit zijn zelfstandige onderneming realiseert, geheel en al brutoloon is. Dat klopt dus in het geheel niet. Het effect van de WNT voor interim-managers drukt kwaliteit uit de markt. De relatie tussen geleverde kwaliteit/inspanning en beloning is zoek. De overheid wil sectoren als woningcorporaties, de zorg, gemeenten en ministeries verbeteren en laten voldoen aan nieuwe wetgeving. De externe kwaliteit die daarvoor nodig is vlucht, t.g.v. de WNT die op een verkeerde manier van toepassing wordt verklaard op interim-managers, naar het bedrijfsleven.

    • @Johan, in de berekening van 175 per uur als maximum is niet het maximum vaste salaris onder de WNT gedeeld door aantal uur. Maar er zit een opslag (van rond de 50%) op voor de kosten zoals jij die noemt.