"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Total Workforce Management, MSP en uitzenders werken samen bij Alliander

Alliander staat al langer bekend als een voorloper bij het geïntegreerder aanpakken van de werving voor vaste en flexibele vacatures. Voor de inhuur van tijdelijk personeel werkt het bedrijf bovendien samen met een Managed Service Provider, Staffing MS. Alexander Crépin belicht een interessante ontwikkeling bij de invulling van die MSP-samenwerking.

Total Talent Management (TTM) en daarmee verbonden Total Workforce Management (TWM) richt zich op de totale arbeidsorganisatie, het totale medewerkersbestand, dus inclusief freelancers en uitzendkrachten. In de TTM-filosofie worden alle arbeidsrelaties in de organisatie vanuit een HR-perspectief benaderd. De gedachte hierachter is dat organisatiesucces de resultante is van de totale organisatie, dus van de samenwerking met en tussen alle werkenden.

De kunst is daarom om de totale arbeidsorganisatie op zo’n wijze vorm en inhoud te geven dat de ambities en doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Zo hebben in de zogenaamde Werkcode een aantal grote bedrijven afspraken gemaakt vanuit de gedachte dat iedereen die bijdraagt aan het maken van de producten en diensten behoort tot het ‘inclusieve ecosysteem van werkenden’.

Vanzelfsprekend zijn er verschillen tussen vast en flex, zeker omdat de wet dit verlangt. Niettemin  leidt TTM er onder andere toe dat er meer aandacht komt voor het belang van de gezondheid, het mentale welzijn en de ontwikkeling van inzetbaarheid van extern talent in de organisatie, zowel op de middellange als op de lange termijn. Voor veel organisaties is dat nog een brug te ver, maar zoals het Werkcode-initiatief illustreert, worden er her en der stappen gezet. Organisaties spelen in op de veranderende arbeidsmarkt en proberen aansluiting te houden bij al het voor succes benodigde talent.

Vanuit dit perspectief kijk ik naar ontwikkelingen in de markt en volg ik organisaties die met TTM en TTA aan de slag zijn, zowel aan werkgeverskant als aan de kant van Talent Service Providers (TSP).

Alliander: contractvorm niet leidend

Een bedrijf dat al langer op een meer geïntegreerde manier te werk gaat bij de bemensing van teams en projecten is Alliander. Dat bestaat inmiddels uit een groep bedrijven met ongeveer 7.000 medewerkers. In een interview uit 2019 vertelt de categoriemanager professional services dat Alliander bij de werving doelgroepgericht, in de totale arbeidsmarkt, geïnteresseerden zoekt voor functies en rollen. Pas in tweede instantie wordt gekeken welke contractvorm het best aansluit bij de beschikbare kandidaten.

Het bedrijf heeft de werving voor vaste en flexibele jobs dus geïntegreerd. Op deze manier verwacht het slagvaardiger te zijn op de krappe arbeidsmarkt. Recentelijk bevestigde Marnix de Groot, Changemanager Talent Acquisition & Employer Branding, dit nog tijdens de Total Talent Summit, “Eigenlijk willen we bij Alliander mensen met alle contractvormen van arbeid aannemen om bij te dragen aan de energietransitie.”

Onlangs las ik dat Alliander voor de inhuur van tijdelijk technisch personeel Staffing MS heeft ingeschakeld, de vendor-neutrale Managed Service Provider (MSP) van HeadFirst Group. HeadFirst Group is een snelgroeiende Talent Service Provider. Zij bieden inmiddels ook ondersteuning aan bedrijven die de instroom van medewerkers meer integraal willen aanpakken. Zo bezien verrast de keuze van Alliander voor deze samenwerking niet.

Van MSP naar TTA-desk?

Het inschakelen van een MSP om de externe inhuurprocessen over te nemen – zeker bij grote aantallen en regionale spreiding – heeft namelijk belangrijke voordelen. Zoals één aanspreekpunt, compliance geregeld, facturatie geregeld, een breder bereik in de arbeidsmarkt, etc.  Bovendien blijkt het in de praktijk, zeker bij grote instroomvolumes, best lastig voor recruiters om te schakelen tussen de aanpak voor vast en flex.

Het blijkt in de praktijk best lastig voor recruiters om te schakelen tussen de aanpak voor vast en flex

Een geïntegreerde aanpak van Sourcing en Employer Branding en Jobbranding is makkelijker te realiseren door de betrokken recruitment- en MSP-professionals, dan het geïntegreerd benaderen van kandidaten voor openstaande rollen. Vandaar dat ik ervoor pleit om in een TTA-desk nauw samen te werken en snel onderling af te stemmen over de aanpak van aanvragen. Het verlangt wel dat het resultaat voor de vacaturehouder het vertrekpunt is en blijft. MSP en de daaraan verbonden leveranciers hebben natuurlijk een financieel belang en dat heeft de recruiter niet. Dit mag een goede samenwerking in een TTA-desk niet in de weg staan.

MSP en uitzenders: een unieke en voor de hand liggende combinatie

Een andere interessante ontwikkeling is dat Staffing MS bij de dienstverlening aan Alliander nauw gaat samenwerken met twee concurrerende uitzendpartners, namelijk YoungCapital en Start People.

Dat is om twee redenen boeiend. Daar waar enige jaren geleden het accent van MSP lag op het in goede banen leiden van externe freelance inhuur en detachering, zien we nu dat de instroom van uitzendkrachten ook onder de dienstverlening is komen te vallen. Uitzendwerk is in veel gevallen CAO-gereguleerd en de uitzenders weten wat dit betekent en wat de valkuilen zijn. De kunst is dus om de verantwoordelijkheid voor de naleving van die afspraken goed te regelen. De MSP zal hier niet de vingers aan willen branden, net zomin als de opdrachtgever. Blijkbaar hebben Staffing MS, Young Capital en Start People hier een modus voor gevonden.

Het tweede opvallende punt in deze samenwerking, is dat twee concurrenten bereid zijn om onder één mantelovereenkomst samen te werken. De uitzendwereld is zeer competitief en het is leuk te zien dat Staffing MS, als vendor-neutrale MSP, de lijn heeft kunnen doortrekken die bij de detachering al gemeengoed is. Bij detachering wordt immers ook met meerdere concurrerende aanbieders samengewerkt in een mantelcontract. Dit maakt het makkelijker om vanuit het belang van de opdrachtgever de hele arbeidsmarkt te ontsluiten. Samenwerking met twee uitzenders vergroot dus de slagkracht van Alliander op de uitzendmarkt en Staffing MS regelt een en ander in en voert het uit.

Reactie vanuit de samenwerkende partijen

Volgens Staffing MS Business Development Director Paul Oldenburg, heeft Alliander nadrukkelijk gekozen voor een inhuurstrategie met één regiepartner, waar ook de uitzenders onder gebracht zijn. Daarbij past ook prima de vendor-neutrale MSP-rol die Staffing MS gewend is in te nemen. Hij heeft dan ook alle vertrouwen in de nieuwe samenwerking.

Denise Wit, directeur public bij Young Capital laat weten dat een dergelijke (samenwerkings)constructie naar het idee van haar bedrijf goed past bij de specifieke, omvangrijke inhuurbehoefte van Alliander. “Het is voor ons een interessant en leerzaam traject om tot deze unieke samenwerking te komen. We hebben ook prima samengewerkt in het voorstel richting Alliander. We gaan met veel vertrouwen aan de slag en dat is een belangrijke voorwaarde om dit traject voor iedereen tot een succes te maken.” Start People laat weten bij monde van Antonija Biloš, directeur Oost-Nederland, dat er al een meerjarige relatie is met Alliander voor het werven van uitzendpersoneel. Zij geeft aan dat zij samen met de ‘collega’s’ van Staffing MS en Young Capital, zeker gegeven de krapte op de totale arbeidsmarkt, nog beter kunnen voorzien in de behoefte van Alliander aan flexmedewerkers. “We kijken daarom uit naar deze nieuwe samenwerking!”

Kortom, om meerdere redenen is de samenwerking tussen Alliander, Staffing MS en de andere betrokken partijen een interessante ontwikkeling, die ik zal blijven volgen.

Alexander Crépin adviseert & implementeert bij organisaties op gebied van eigentijds HR- en Instroombeleid. Total Workforce Management ziet hij als een gebied dat veel meer aandacht zal (moeten) krijgen vanuit HR. Succes draait om het vermogen om optimale samenwerking te realiseren tussen de juiste mensen, los van de aard van de arbeidsrelatie. HR moet hiervoor mede de voorwaarden scheppen, onder meer door het ontwikkelen van duurzame talentrelaties. Bekijk alle berichten van Alexander Crepin