"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Sietse Bergstra, voorzitter RIM: “De buitenwereld bepaalt onze agenda voor 2020”

De RIM hecht veel waarde aan kwaliteit en ontwikkeling van het vak interim-management. Sietse Bergstra is voorzitter van deze netwerkorganisatie. “De RIM-bureaus ondersteunen opdrachtgevers en interim-managers bij het oplossen van complexe organisatievraagstukken. Hiervoor werken zij samen om kennis te delen, het vak te ontwikkelen en is de RIM betrokken bij politieke besluitvorming.”

Bergstra benadrukt dat de RIM vooral een netwerkorganisatie is die een kwaliteitsslag maakt voor de drie belangrijkste stakeholders: opdrachtgevers, interim-managers  en de politiek. Overigens zonder de pretentie een volwaardige brancheorganisatie te zijn. “Interim-management wordt steeds meer op een hoop gegooid met zzp-bemiddeling. Maar interim-managementopdrachten kenmerken zich door een aantal unieke elementen. Het percentage interim-management van de zzp-markt is weliswaar vrij klein, maar de impact van onze opdrachten is hoog. Het is aan de RIM-bureaus om opdrachtgevers te ondersteunen met hun organisatie specifieke vraagstukken door het leveren van een interim-manager met de juiste karakteristieken” vertelt Bergstra. Een bureau sluit zich aan bij de RIM omdat deze onderkent dat netwerken en samenwerking loont en het vak verder brengt.

Het draait om de echte interim-manager

Interim-management kenmerkt zich wat de RIM betreft nog het meest door het leidinggeven aan en implementeren van complexe veranderingen of verbeteringen in de bedrijfsvoering (kunde). Een interim-manager is bezig met kennisintensieve vraagstukken (kennis) en beschikt over leiderschap (karakter) om tot succesvolle resultaten te komen. Dit vraagt om hoog opgeleide professionals. Het is de verantwoordelijkheid van het bureau om deze drie K’s te koppelen aan een vierde K: het klimaat, de omgeving waarin de interim-manager het werk uitvoert.

“Ik vergelijk het vaak met het kopen van verf, licht Bergstra toe, je koopt 10 liter basisverf en door het toevoegen van de juiste druppels van verschillende componenten krijg je precies de kleur verf die je nodig hebt. Het volume is klein, de impact is groot.” Die specifieke match (‘kleurencode’) kan alleen gemaakt worden door een kundige leverancier, aldus Bergstra.

De meerwaarde van samenwerken

De RIM is vooral een netwerkorganisatie die haar leden bedient door het leveren van informatie over trends en ontwikkelingen, die zij weer kunnen gebruiken in hun eigen dienstverlening. Samenwerking vindt plaats in werkgroepen die thematisch zijn ingericht: Innovatie & Marktontwikkeling, Ons Vak en Governance. Deze samenwerking vindt plaats zonder enige concurrentie. Het vak interim-management en bestaansrecht en onderscheidenheid van de RIM staan centraal. Welke trends zien de werkgroepen en bepalen de agenda van 2020 van de RIM?

Thema 1 Onderzoek en technologie

Eind 2019 heeft de RIM een onderzoek uitgevoerd onder opdrachtgevers die verbonden zijn aan RIM-bureaus. De resultaten worden momenteel verwerkt voor publicatie. Daarbij wordt gereflecteerd op resultaten uit andere onderzoeken zoals de Interim Index 16-2019 en het ZiPconomy/ABN AMRO onderzoek onder interim-managementbureaus.

Gesignaleerde trends zijn voedingsbodem voor de drie werkgroepen om verder uit te diepen, zoals de opkomst van de jonge interim-manager, verdergaande specialisatie en de combinatie van dienstverlening met executive search.

In 2020 zet de werkgroep Innovatie & Marktontwikkeling onderzoek voort. Technologie is daarbij een nadrukkelijk thema. Op welke stap in het selectieproces van de interim-manager kan een vorm van technologische ondersteuning toegepast worden? Voorbeelden als serious gamingArtificial Intelligence (AI) en micro-expressie raken al meer bekend. De RIM omarmt technologie, maar tekent direct aan er niet door ingehaald te zullen worden. “Vergelijk het met de hartchirurg die technologie gebruikt om zijn vak uit te voeren, zegt Bergstra, de chirurg wordt daardoor nooit overbodig. Zo is het ook met de interim-manager en het bureau dat deze bemiddelt. Technologie is een middel en het middel mag niet afleiden van het concrete resultaat.”

Thema 2 Verbetering van het vak, nieuwe businessmodellen

Goed verandermanagement wordt de grootste uitdaging voor managers en consultants. In de nieuwe economie is verandermanagement stevig aan het veranderen. Het kan niet anders of de rol van consultants verandert mee. Deze trend tekende Management Site op voor 2020 en kan evengoed voor interim-managers gesteld worden, vindt Bergstra.

“We gaan toe naar een vorm van ‘continue tijdelijkheid’. Interim-management tendeert naar een opdrachtuitvoering van twee jaar, vaste posities naar 3-5 jaar. De scheidslijn tussen interim-management en werving & selectie wordt daardoor steeds dunner en de eisen voor de vaste manager vertonen nu al kenmerken van interim-management” aldus Bergstra. Wel meent hij dat interim-managers niet meer alleen voor generieke veranderkundige opdrachten worden ingehuurd, maar meer voor de drie-eenheid van adviseur, verander- en lijnmanager. Als alleen de belonings-/vergoedingsvorm nog anders is, betekent dit iets voor het businessmodel van het interim-managementbureau, betoogt Bergstra. Dit is zeker een thema in 2020 voor de werkgroep Ons Vak.

Thema 3 Sturing op wet- en regelgeving

De werkgroep Governance van de RIM volgt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van de Zelfstandigenverklaring en Wet minimumbeloning zelfstandigen. Zij sluit waar mogelijk aan bij de politieke agenda. Met haar aanwezigheid bij belangrijke bijeenkomsten, zoals met  minister Koolmees en diens ambtenaren,  wil de RIM kracht bijzetten in de lobby om invloed te krijgen op de inhoud van de wetgeving inhuur.

“De RIM volgt de markt niet alleen, maar zoekt haar ook actief op, benadrukt Bergstra,  om vervolgens kennis en ervaring te delen met de buitenwereld. Doel is onze opdrachtgevers en interim-managers te ondersteunen bij (het oplossen van) complexe organisatievraagstukken. We hechten aan kwaliteit en zijn betrokken bij politieke besluitvorming.”

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non-profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Joke Twigt